Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Kuntalaisaloite Kuntoportaat

ENODno-2020-249

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalaisaloite "Kuntoportaat ,vaikkapa hiihtomaahan", ks liite. 

Kuntoportaiden rakentamista on selvitetty yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kuntoportaat on suunniteltu rakennettavaksi Jyppyrän alueelle, osittain hyödyntäen siellä aiemmin olleita kuntoportaiden rakenteita. Rakentamisaikataulu tarkentuu Metsähallituksen kanssa tehtävän suunnittelun yhteydessä. 

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja siirtää asian elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi. Asian valmistelussa on otettava huomioon paitsi Metsähallituksen kanta niin myös rakentamiskustannukset yhdistettynä kunnan näköpiirissä olevaan investointivaraan ja esitettävä arvio rakentamisen mahdollisesta aikataulusta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta Elinvoimalautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.