Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 24.8.2021 ja käsitellyt seuraavat asiat:
§ 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 46 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 47 Kuntavaalien 2021 valtuutetut ja varavaltuutetut
§ 48 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021- 2025
§ 49 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
§ 50 Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen
§ 51 Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo
§ 52 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
§ 53 Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
§ 54 Tarkastuslautakunnan vaali
§ 55 Keskusvaalilautakunnan vaali
§ 55 Keskusvaalilautakunnan vaali
§ 56 Elinvoimalautakunnan vaali
§ 57 Hyvinvointilautakunnan vaali
§ 58 Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali
§ 59 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali
§ 60 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali
§ 61 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
§ 62 Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen
§ 63 Lapin liitto - kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali
§ 64 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali
§ 65 Tunturi- Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
§ 66 Kunnan edustajien nimeäminen Revontuli- opiston jaostoon
§ 67 Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen
§ 68 Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi- Lapin kehitys ry:n valtuuskuntaan
§ 69 Tunturi- Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 70 Ilmoitusasiat
§ 71 Valtuustoaloitteet

Kunnanvaltuusto on niin ikään kokoontunut 29.9.2021 ja käsitellyt seuraavat asiat:
§ 72 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 74 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 75 Valtuustoaloitteet 2020
§ 76 Laina-anomus, Sakkaravaaran B- talon purkaminen/ Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot
§ 77 Ilmoitusasiat
§ 78 Valtuustoaloitteet

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston 24.8.2021 ja 29.9.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.