Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Jussaeno osakenrot 1-192

ENODno-2021-337

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Tarjouksen jättänyt on tarjoutunut ostamaan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet/osuudet jäljempänä yhtiöstä Asunto Oy Jussaeno , osakkeiden numerot: 1 – 192. Huoneiston osoite on Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö Huoneiston numero: A 1.

Kaupan ehdot ovat seuraavat: velaton kauppahinta 68000 euroa Kauppahinta 60838.75 euroa.  Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on 31.12.2020 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan ollut 31.12.2020 yhteensä 7161.25 euroa. Ostaja ottaa lainaosuuden vastattavakseen.

Mikäli lainaosuuden määrä on kaupantekopäivään mennessä muuttunut edellä mainitusta, muuttuu vastaavasti rahana maksettavan kauppahinnan määrä niin, että tarjouksessa hyväksytty velaton kauppahinta pysyy samana. Tieto lainaosuuden määrästä tarkistetaan isännöitsijältä kaupantekopäivään mukaiseksi. Mikäli tällaista tietoa ei ole saatavissa, tieto pyritään tarkistamaan kaupantekokuukauden alun tai lopun tilanteen mukaiseksi. Mikäli mikään edellä mainituista lainaosuustiedoista ei ole saatavissa tai sellaisia ei ole hankaluuksitta taikka tarkoituksenmukaisin kustannuksin hankittavissa, osapuolet sitoutuvat tekemään kaupan ajantasaisimman saatavissa olevan lainaosuustiedon mukaisena.

Tässä ostotarjouksessa kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa rahassa maksettavaa kauppahintaa, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kohdistuvaa lainaosuutta velattomalla kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa kokonaiskauppahintaa, joka sisältää sekä rahassa maksettavan kauppahinnan, että kohteeseen mahdollisesti kohdistuvan lainaosuuden. Osakekirja on pantattu tai osakkeeseen kohdistuu sähköinen panttausmerkintä: ei.

Jos osakkeesta on paperinen osakekirja, sen säilytyspaikka on: Myyjällä. Käteiskauppa: Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja osakkeiden omistusoikeus siirtyy kaupanteossa. HUONEISTON HALLINTAOIKEUS SIIRTYY / HUONEISTO VAPAUTUU OSTAJALLE: Omistusoikeuden siirtyessä MUUT KAUPAN EHDOT: Hoitovastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista huoneistoon kohdistuvista maksuista vastaa ostaja kaupantekopäivästä alkaen.

Pääomavastikkeesta (rahoitusvastikkeesta) vastaa ostaja kaupantekopäivästä alkaen. Mikäli osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä, ostaja vastaa omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista, osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta.

Kaupan edellytyksenä on kosteusmittaus / kuntotarkastus, jonka kustannuksista osapuolet vastaavat puoliksi, ja jonka hinta on 1400e + alv, vaikka kaupat peruuntuisivat kuntotarkastuksen seurauksena. Jos edellä mainitussa ilmenee vikoja tai puutteita, jotka eivät olleet ostajan tiedossa tarjouksen tekohetkellä, on ostajalla oikeus vetäytyä kaupasta ilman seuraamuksia. Ostajan lainan saanti (myönteinen lainapäätös) on myös kaupan ehto ja se on saatava viimeistään 15.10.2021 mennessä. Ostaja sitoutuu esittämään myyjälle kirjallisen selvityksen, mikäli ostaja ei saa lainaa (esim. ote hylkäävästä lainapäätöksestä).

Todetaan, että kunnan hallintosäännön 3. luvun 19 §:n 1 momentin 5. kohdan mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa vastata

5. osakkeiden ostamisesta ja myymisestä (yli 10 000 euroa)

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteiset

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää myydä  Asunto Oy Jussaeno , osakkeiden numerot: 1 – 192, Huoneiston osoite on Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö Huoneiston numero: A 1 tarjouksen jättäneelle seuraavaan hintaan:
velaton kauppahinta 68000 euroa Kauppahinta 60838.75 euroa ja muutoin asian selostuksessä kerrotuin ehdoin. 

Päätös

Oula-Matti Palojärvi ja Pekka Tjäderhane totesivat itsensä esteellisiksi, eivätkä olleet läsnä asian käsittelyn eikä päätöksenteon aikana. Esteellisyyden syyt: Palojärvi: yleislausekejäävi ja Tjädehane: intressijäävi.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
 

Esteellisyys

  • Oula-Matti Palojärvi, Pekka Tjäderhane

Tiedoksi

Ostaja, As Oy Jussaeno isännöitsijä, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.