Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Kunnan omistamien kiinteistöjen myynnistä päättäminen ja luovutuskirjojen allekirjoittajat/Toimivallan siirtäminen

ENODno-2020-176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Hallintosäännössä 19 §:ssä on määritelty kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta seuraavasti:

"Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa
vastata
3. kiinteän omaisuuden myymisestä”

Hallintosäännön 65 §:ssä määrätään omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta seuraavasti:
"Kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus ja muut siihen valtuutetut viranomaiset valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.  Kunnanjohtaja päättää teknisen johtajan valmistelusta kunnan pientalotonttien myymisestä ja vuokraamisesta siltä osin kun kunnanhallitus tai –valtuusto on vahvistanut em. tonttien luovutusehdot ja hinnat.”

Hallintosäännössä (§ 152) todetaan lisäksi kunnanhallituksen alaisten sopimusten allekirjoittajat. Samassa hallintosäännön pykälässä todetaan, että kunnanhallitus ja toimielimet voivat päättää myös muista allekirjoittajista.

Kiinteistöjen luovutuskirjat ja tonttien varaussopimukset ovat kunnanhallituksen alaisia sopimuksia, joiden allekirjoittajina toimivat hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja ja hallintojohtaja tai toimialajohtaja tai prosessinjohtaja. Kiinteistökauppojen allekirjoitustilaisuuksissa on allekirjoittajien ja oltava yhtä aikaa läsnä. Kaupantekoaikojen sopiminen on tämän vuoksi toisinaan haastavaa. Tarkoituksenmukaista on, että kunnan puolelta allekirjoittajien määrää vähennetään kaupanteon sujuvoittamiseksi. Luovutuskirjojen ja varaussopimusten allekirjoittajana voisivat toimia kunnan puolesta jatkossa maankäyttöinsinööri, mikäli kunnanvaltuusto on vahvistanut luovutuksen kohteelle hinnan ja luovutusehdot. Muiden kiinteistöjen osalta luovutuskirjojen ja varaussopimusten allekirjoittajina toimisivat jatkossa kunnanjohtaja ja maankäyttöinsinööri. 
Em. tapauksista tehtäisiin myös viranhaltijapäätös. 

Enontekiön kunta on myös ottanut käyttöön Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistövaihdannan palvelun, jonka avulla voidaan tehdä lähes kaikki kiinteistöjen luovutukseen liittyvät sopimukset sähköisesti, jolloin ne eivät ole enää aikaan ja paikkaan sidottuja. Kaikkia kauppoja ei kuitenkaan jatkossakaan allekirjoiteta sähköisesti. Kiinteistövaihdannan palvelua on mahdollista käyttää yleisvaltakirjan nojalla. Yleisvaltuutus antaa valtuutetulle laajat oikeudet luonnostella ja/tai allekirjoittaa kiinteistövaihdantaan liittyviä asiakirjoja yhteisön puolesta. Kunnanjohtaja on valtuuttanut itsensä lisäksi kehitysjohtajan ja maankäyttöinsinöörin käyttämään palvelua allekirjoitusoikeuksin Enontekiön kunnan puolesta. Yleisvaltakirja tuleekin jatkossa olla kaikilla Enontekiön kunnan puolesta kiinteistöjen luovutuksiin liittyviä sopimuksia allekirjoittavilla. Olisi tarkoituksenmukaista, että sähköisesti kiinteistönvaihdannan palvelussa tehtävissä kiinteistöjen luovutuksissa yleisvaltakirjan nojalla valtuutettu allekirjoittaja voi toimia yksin allekirjoittajana Enontekiön kunnan puolesta.

Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 24 §:n nojalla seuraavasti:
"Toimivallan edelleen siirtäminen
Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se on lainsäädännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomaisen käytettäväksi."

Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää siirtää kiinteistöjen myyntiin liittyvää toimivaltaa seuraavasti:
Kunnan puolesta kiinteistöjen myynnistä päättää sekä luovutuskirjojat ja varaussopimukset allekirjoittaa maankäyttöinsinööri, mikäli kunnanvaltuusto on vahvistanut luovutuksen kohteelle hinnan ja luovutusehdot.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että muilta osin päätöksentekijänä on kunnanhallitus. Luovutuskirjat ja varaussopimukset allekirjoittaa kunnanjohtaja ja maankäyttöinsinööri tai prosessinjohtaja.

Sähköisesti kiinteistövaihdannan palvelussa tehtävissä kiinteistöjen luovutuksissa yleisvaltakirjan nojalla valtuutettu allekirjoittaja voi toimia yksin allekirjoittajana Enontekiön kunnan puolesta em. delegoinnit huomioiden. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen. 

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Asia on käsitelty edellisen kerran kunnanhallituksessa 9.11.2020.

Todetaan, että kuntalain 91 § 2. momentin ja  kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää siirtää kiinteistöjen myyntiin liittyvää toimivaltaa seuraavasti:

Kunnan puolesta asema- tai ranta-asemakaava-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen ja määräalojen myynnistä päättää sekä luovutuskirjat ja varaussopimukset allekirjoittaa maankäyttöinsinööri, mikäli kunnanvaltuusto on vahvistanut luovutuksen kohteille hinnan ja luovutusehdot.(ns. kauppakirjapohjan).

Edelleen kunnanhallitus päättää, että muilta osin päätöksentekijänä on kunnanhallitus. Luovutuskirjat ja varaussopimukset allekirjoittaa kunnanjohtaja ja maankäyttöinsinööri.

Sähköisesti kiinteistövaihdannan palvelussa tehtävissä kiinteistöjen luovutuksissa yleisvaltakirjan nojalla valtuutettu allekirjoittaja voi toimia yksin allekirjoittajana Enontekiön kunnan puolesta em. delegoinnit huomioiden. 

Subdelegointimääräys annetaan tiedoksi kunnan nettisivuilla ja sen nojalla tehdyistä päätöksistä pidetään luetteloa.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.