Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) kolme arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään kaksi päivää kokouksen päättymisen jälkeen.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti  siirtää asiat § 237, § 240 § 241 § 242 § 244 § 247 § 249 § 251 § 252 § 253, § 254, § 260, § 262 käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa 19.10.2021 klo 12 alkaen.

Kunnanhallitus päätti poistaa asian § 261. Asiaa ei tarvitse käsitellä lainkaan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Näkkäläjärvi ja Kari-Pekka Stoor.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.