Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Karesuvannon koulun väistötilojen hankinta

ENODno-2021-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Karesuvannon koulukiinteistössä tehtiin Enontekiön kunnan pyynnöstä ja terveystarkastajan toimesta terveystarkastus. Lisäksi tehtiin tarkastuksessa määrätyt lisätutkimukset. Tarkoituksena oli selvittää Karesuvannon koulurakennusten kunto.Tarkastuskertomuksen perusteella Karesuvannon koulun rakennukset eivät ole siinä kunnossa, että tilat täyttäisivät terveydellisiltä olosuhteiltaan terveydensuojelulain vaatimukset. Tutkimustulokset ja tarkastuskertomus lausuntoineen oheismateriaalina.

Tarkastuskertomuksessa annetaan Karesuvannon koulun kiinteistöille käyttöaikaa 31.12.2021 saakka.

Tarkastuskertomuksen perusteella Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on käynnistänyt kuulemismenettelyn 19.8.2021 elinvoimalautakunnalle saapuneella kirjeellä. Elinvoimalautakunnan tulee toimittaa kirjallinen selvitys siitä, mitä toimenpiteitä kiinteistön haltija terveyshaitan poistamiseksi aikoo tehdä 29.10.2021 mennessä. Tämä selvitys käsitellään seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa.

Karesuvannon koululla on pidetty tiedotustilaisuus koulun henkilökunnalle ja huoltajille, terveystarkastaja Juha Metson ja rakennusterveysasiantuntija Jaakko Leinosen esittäessä tarkastusten tulokset.

 

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle

- väistötilan järjestämistä ns. viipalekouluna Karesuvannon koulun ja Karesuvannon toimipisteen varhaiskasvatuksen toiminnalle ml. ruoka ja puhtauspalvelun järjestäminen

-väistötilan järjestämistä varten lisäinvestointimäärärahaa kyseisten väistötilojen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Arvio lisäinvestointimäärärahan suuruudesta tuodaan kokoukseen.

 

Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi Enontekiön kunnanvaltuustolle väistötilojen hankkimista ja ylläpitoa varten lisämäärärahaa 200 000 € vuoden 2021 opetustoimen käyttötalousarvioon ja 300 000 € vuodelle 2022 kyseisten tilojen ylläpitämiseksi.

Elinvoimalautakunta valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan väistötilojen tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

 

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esitettää valtuustolle, että se myöntää väistötilojen hankkimista ja ylläpitoa varten lisämäärärahaa 200 000 € vuoden 2021 opetustoimen käyttötalousarvioon ja 300 000 € vuodelle 2022 kyseisten tilojen ylläpitämiseksi.

Väistötilojen tilakustannus tulee ottaa huomioon tulevien vuosien taloussuunnitelmassa siihen saakka, kunnes väistötilojen tarve poistuu.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Esittelijän korjattu esitys:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän korjatun päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Työryhmä, johon ovat kuuluneet henkilöstöjohtaja, tekninen johtaja, hallinnollinen rehtori, ruoka-ja siivoushuollon päällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat saaneet kunnanjohtajalta toimeksiannon laatia viranhaltijoiden yhdessä laatima asiantuntijaselvitys väistötilojen tarpeesta, tilatarpeesta, laatutasosta, hankinnan vaatimasta aikataulusta ynnä muista seikoista keskiviikkoon 6.10.2021 mennessä. Selvitys toimitetaan kunnanhallituksen jäsenillle heti sen valmistuttua.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Päätösehdotus annetaan edellä mainitun selvityksen laatimisen jälkeen.

Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää pyytää asian valmistelijoilta selvityksen Karesuvannon koulun väistötilojen toteuttamisen vaihtoehdoista, tilatarpeista, aikatauluista ja kustannuksista 19.10.2021 kunnanhallitukseen.

Kunnanhallitus evästää valmistelua siten, että väliaikaisratkaisu (koulu, päivähoito) selvitetään paikallisilta yrityksiltä ja muualta vähintään 6 kuukaudeksi ja korkeintaan 3 vuodeksi. Lisäksi kunnanhallitus pyytää näkemystä siihen, että kaikki koululuokat kuljetettaisiin Hettaan kevätlukukauden ajan kustannuksineen. Kunnanhallitus pyytää selvityksen voiko valmiita taloja ostaa ja rakentaa nopealla aikataululla koulukäyttöön ja myöhemmin asumiskäyttöön paikkoineen. Kunnanhallitus pyytää selvittää yhteistyömahdollisuudet EKA-yhtiön kanssa. Kunnanhallitus toteaa, että uusi koulu rakennettaisiin viimeistään vuonna 2025.

Päätös

Merkittiin kokoustauko klo 17:05 - 17:20. Tauon jälkeen Jarmo Näkkäläjärvi palasi kokoukseen.

Merkittiin kokoustauko klo 18:41 - 18:52. Tauon jälkeen kokous jatkui samalla kokoonpanolla.

Kokouksessa kuultiin asiantuntijana hallinnollinen rehtori Riitta Peltovuomaa klo 17:32 - 18:33.

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

tekninen johtaja, hallinnollinen rehtori, ruoka- ja siivoushuollon päällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, henkilöstöjohtaja, controller

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.