Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Hallitustyöskentelyn ohjeistus 2021-2025

ENODno-2021-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallituksen asema kunnan johtamisessa on keskeinen. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta (Kuntalaki 38 §).

Kunnanhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan:

 1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
 2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
 3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
 4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
 5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
 6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
 7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallitus on kunnan tärkein organisoija valmistellessaan valtuuston asiat ja huolehtiessaan niiden täytäntöönpanosta. Hallitus ohjaa poliittisena johtajana myös lautakuntien toimintaa. Tässä toiminnassa on tärkeää, että hallituksella on kokonaisnäkemys siitä, mihin kunta on menossa. Kunnan strategiset linjaukset määritellään valtuuston hyväksymässä strategiassa ja hallitus soveltaa niitä poliittisessa ohjauksessaan.

Työskentelynsä kehittämiseksi hallituksen on hyvä määritellä hyvän hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Sen avulla hallitus suuntaa työtään strategiseen suuntaan, määrittelee roolinsa konserniohjauksessa sekä toimintaperiaatteet yhteistyölle eri tahojen kanssa. Näistä keskeisiä ovat suhde valtuustoon, kunnanjohtajaan, lautakuntiin sekä kuntien yhteistoimintaorganisaatioihin. Hyvän hallitustyön periaatteisiin kuuluvat myös kokous- ja työskentelymenettelyihin sekä viestintään ja hallitustyön arviointiin liittyvät pelisäännöt. Kunnan yhteistöstä on sovittu myös kunnanjohtajan johtajasopimuksessa, joka tulee ottaa yhteistyötä kehitettäessä huomioon.

Kuntaliitto on julkaissut suosituksen hyvästä hallitustyöskentelystä (oheismateriaalina). Opas on työstetty yhteistyössä Kuntaliiton, FCG:n ja pilottikuntien kanssa.

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnissa ryhdytään soveltamaan hyvän hallitustyöskentelyn periaatteita. Kunnissa tulisi sopia hallitustyöskentelyn poliittisista pelisäännöistä ja määritellä hallituksen työn painopisteet.

Hyvä hallitustyöskentely muodostuu seuraavanlaisista elementeistä: 

 • strategisuus 
 • hallitusohjelma poliittisena sopimuksena
 • konserniohjaus
 • yhteistyö valtuuston ja lautakuntien kanssa
 • yhteistyö kunnanjohtajan kanssa
 • yhteistyö yhteistoimintaorganisaatioiden kanssa
 • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimintaedellytykset
 • puheenjohtajan ja jäsenten taitoalueet
 • kokous- ja työskentelymenetelmät 
 • ulkosuhteet
 • maine ja viestintä sekä työskentelyn arviointi.  

Uuden kunnallisvaalikauden alussa on tärkeätä miettiä kunkin päätöksentekoelimen roolia, tehtäviä ja työskentelykulttuuria.

Yhä enemmän voimavaroja on kuitenkin suunnattava strategiseen toimintaan. Sen avulla suunnataan tulevaisuuteen ja luodaan edellytyksiä kuntajohtamiselle. Vaalikauden näkymät edellyttävät muutosjohtajuutta ja kykyä suunnata toimintaa uusiin suuntiin sekä uudistumista.

Onnistunut hallitustyö edellyttää kunnanhallituksen jäseniltä yhteistyökykyä, laajaa poliittista ymmärrystä, kykyä toimia verkostoissa ja konsernissa, vuorovaikutustaitoja sekä toki perustietoja kunnan toimintaa sääntelevistä normeista. Nämä taitovaateet eivät ole vähäisiä. Siksi vaalikauden alussa on tarpeellista panostaa koulutukseen ja valmennukseen. Hyvän kulttuurin luomiseen kannattaa käyttää aikaa, oppia jo olemassaoleville hyville käytännöille ja sopia pelisäännöistä, mistä ei ole jo aiemmin sovittu.

Kunnallisten luottamushenkilöiden työskentelyedellytykset on asianmukaisesti turvattava. Jo pelkät kokoukset vaativat paljon aikaa puhumattakaan valmistautumisesta ja muusta asiaan liittyvästä toiminnasta. Ammattitaitoinen valmistelu on aina perusedellytys hallitustyön onnistumiselle.

Hallitus on kunnanjohtajan tiivis yhteistyökumppani. Johtamisen järjestäminen onkin hallituksen keskeisiä vastuita. Johtamisessa tulee toimia kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaisesti. Menestyvän kunnan tunnusmerkkeihin kuuluu aina hyvä johtaminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistötä ja kunnanjohtaja henkilöstöorganisaation työtä. On myös muistettava kunnanhallituksen rooli henkilöstöpolitiikassa ja työnantajana toimiminen.

Hyvän hallitustyöskentelyn periaatteiden soveltaminen on tarpeellinen erityisesti nyt, kun kunnat ovat aiempaa voimakkaammassa ja monitahoisemmassa muutostilanteessa. Muutoksen toteuttaminen edellyttää vahvaa johtajuutta, jonka toimivuutta voidaan edistää määrätietoisilla toimenpiteillä. Kunnan johtamisen onnistumiseksi ja yhteistön takaamiseksi on tärkeää, että kunnalla on yhteinen suunta, johon sitoudutaan sekä poliittinen yhteistyö toimii, johtoryhmän yhteistyö toimii, lautakuntien ja esittelijöiden välinen yhteistyö toimii. Tärkein poliittisen ja viranhaltijoiden välinen rajapinta on kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen toimiva yhteistyö, jota kaikkien toimijoiden tulee tukea.

Liitteenä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä (Kuntaliitto) ja Enontekiön kunnan huoneentaulu.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selostusosassa mainiitut asiat, päättää ottaa käyttöön liitteenä olevan Kuntaliiton julkaisun Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä. Lisäksi kunnanhallitus sitoutuu noudattamaan liitteenä olevaa Enontekiön kunnan huoneentaulua.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallituksen asema kunnan johtamisessa on keskeinen. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta (Kuntalaki 38 §).

Kunnanhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan:

 1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
 2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
 3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
 4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
 5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
 6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
 7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallitus on kunnan tärkein organisoija valmistellessaan valtuuston asiat ja huolehtiessaan niiden täytäntöönpanosta. Hallitus ohjaa poliittisena johtajana myös lautakuntien toimintaa. Tässä toiminnassa on tärkeää, että hallituksella on kokonaisnäkemys siitä, mihin kunta on menossa. Kunnan strategiset linjaukset määritellään valtuuston hyväksymässä strategiassa ja hallitus soveltaa niitä poliittisessa ohjauksessaan.

Työskentelynsä kehittämiseksi hallituksen on hyvä määritellä hyvän hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Sen avulla hallitus suuntaa työtään strategiseen suuntaan, määrittelee roolinsa konserniohjauksessa sekä toimintaperiaatteet yhteistyölle eri tahojen kanssa. Näistä keskeisiä ovat suhde valtuustoon, kunnanjohtajaan, lautakuntiin sekä kuntien yhteistoimintaorganisaatioihin. Hyvän hallitustyön periaatteisiin kuuluvat myös kokous- ja työskentelymenettelyihin sekä viestintään ja hallitustyön arviointiin liittyvät pelisäännöt. Kunnan yhteistöstä on sovittu myös kunnanjohtajan johtajasopimuksessa, joka tulee ottaa yhteistyötä kehitettäessä huomioon.

Kuntaliitto on julkaissut suosituksen hyvästä hallitustyöskentelystä (oheismateriaalina). Opas on työstetty yhteistyössä Kuntaliiton, FCG:n ja pilottikuntien kanssa.

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnissa ryhdytään soveltamaan hyvän hallitustyöskentelyn periaatteita. Kunnissa tulisi sopia hallitustyöskentelyn poliittisista pelisäännöistä ja määritellä hallituksen työn painopisteet.

Hyvä hallitustyöskentely muodostuu seuraavanlaisista elementeistä: 

 • strategisuus 
 • hallitusohjelma poliittisena sopimuksena
 • konserniohjaus
 • yhteistyö valtuuston ja lautakuntien kanssa
 • yhteistyö kunnanjohtajan kanssa
 • yhteistyö yhteistoimintaorganisaatioiden kanssa
 • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimintaedellytykset
 • puheenjohtajan ja jäsenten taitoalueet
 • kokous- ja työskentelymenetelmät 
 • ulkosuhteet
 • maine ja viestintä sekä työskentelyn arviointi.  

Uuden kunnallisvaalikauden alussa on tärkeätä miettiä kunkin päätöksentekoelimen roolia, tehtäviä ja työskentelykulttuuria.

Yhä enemmän voimavaroja on kuitenkin suunnattava strategiseen toimintaan. Sen avulla suunnataan tulevaisuuteen ja luodaan edellytyksiä kuntajohtamiselle. Vaalikauden näkymät edellyttävät muutosjohtajuutta ja kykyä suunnata toimintaa uusiin suuntiin sekä uudistumista.

Onnistunut hallitustyö edellyttää kunnanhallituksen jäseniltä yhteistyökykyä, laajaa poliittista ymmärrystä, kykyä toimia verkostoissa ja konsernissa, vuorovaikutustaitoja sekä toki perustietoja kunnan toimintaa sääntelevistä normeista. Nämä taitovaateet eivät ole vähäisiä. Siksi vaalikauden alussa on tarpeellista panostaa koulutukseen ja valmennukseen. Hyvän kulttuurin luomiseen kannattaa käyttää aikaa, oppia jo olemassaoleville hyville käytännöille ja sopia pelisäännöistä, mistä ei ole jo aiemmin sovittu.

Kunnallisten luottamushenkilöiden työskentelyedellytykset on asianmukaisesti turvattava. Jo pelkät kokoukset vaativat paljon aikaa puhumattakaan valmistautumisesta ja muusta asiaan liittyvästä toiminnasta. Ammattitaitoinen valmistelu on aina perusedellytys hallitustyön onnistumiselle.

Hallitus on kunnanjohtajan tiivis yhteistyökumppani. Johtamisen järjestäminen onkin hallituksen keskeisiä vastuita. Johtamisessa tulee toimia kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaisesti. Menestyvän kunnan tunnusmerkkeihin kuuluu aina hyvä johtaminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistötä ja kunnanjohtaja henkilöstöorganisaation työtä. On myös muistettava kunnanhallituksen rooli henkilöstöpolitiikassa ja työnantajana toimiminen.

Hyvän hallitustyöskentelyn periaatteiden soveltaminen on tarpeellinen erityisesti nyt, kun kunnat ovat aiempaa voimakkaammassa ja monitahoisemmassa muutostilanteessa. Muutoksen toteuttaminen edellyttää vahvaa johtajuutta, jonka toimivuutta voidaan edistää määrätietoisilla toimenpiteillä. Kunnan johtamisen onnistumiseksi ja yhteistön takaamiseksi on tärkeää, että kunnalla on yhteinen suunta, johon sitoudutaan sekä poliittinen yhteistyö toimii, johtoryhmän yhteistyö toimii, lautakuntien ja esittelijöiden välinen yhteistyö toimii. Tärkein poliittisen ja viranhaltijoiden välinen rajapinta on kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen toimiva yhteistyö, jota kaikkien toimijoiden tulee tukea.

Liitteenä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä (Kuntaliitto) ja Enontekiön kunnan huoneentaulu.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selostusosassa mainiitut asiat, päättää ottaa käyttöön liitteenä olevan Kuntaliiton julkaisun Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä. Lisäksi kunnanhallitus sitoutuu noudattamaan liitteenä olevaa Enontekiön kunnan huoneentaulua.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

kunnanhallitus johtoryhmä lautakunnat valtuutetut varavaltuutetut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.