Kunnanhallitus, kokous 10.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Kunnanjohtajan viran täyttäminen

ENODno-2021-502

Aikaisempi käsittely

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä. 

Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

 

Päätös

Tauon päätteeksi puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin alkuperäisellä kokoonpanolla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.

Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanjohtajan virka tulee laittaa haettavaksi, koska vt kunnanjohtaja on valittu avoimen viran hoitajaksi 1.3.2022 lukien enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen saakka kunnes viran varsinainen hoitaja aloittaa tehtävässä. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2022 § 17 kunnanjohtajan virasta seuraavaa; kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja,​ että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ kunnallishallinnon ja -​talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä. Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa,​ yhteistyökykyä,​ hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Kuntalain 38 § 3. momentin mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kuntalain 41 § 1. momentin mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Hakuilmoitus on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2022 § 17 kunnanjohtajan virasta seuraavaa;​ kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja,​ että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,​ kunnallishallinnon ja -​talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä. Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa,​ yhteistyökykyä,​ hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto,​ viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.5.2022 § 106 julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. -​ 26.5.2022 ajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. 

Kunnanjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 8 hakijaa. Haastatteluryhmä valitsi kokouksessaan 27.5.2022 hakijoiden joukosta edelleen kolme hakijaa haastatteluihin koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Haastattelut järjestettiin yhden hakijan osalta 30.6.2022 sekä kahden muun osalta 2.6.2022. Kunnanjohtajan virkaan jätettiin myös yksi suostumus. 

Hakuasiakirjoen (koulutus ja kokemus) sekä haastatteluissa muodostuneen kokonaisarvion perusteella kolme haastateltua hakijaa lähetettiin edelleen soveltustesteihin. 

Muodostetun kokonaisarvion sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella haastatteluryhmä esittää kantansa kunnajohtajan valinnasta kunnanhallitukselle 10.6.2022 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettu esittelijän päätösesitys:

Vt kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnanjohtajaksi valitaan YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.

Päätös

Kari-Pekka Stoor esitti, että kunnanjohtajan tehtävä laitetaan uudelleen hakuun.

Puheenjohtaja totesi, että Kari-Pekka Stoorin esitys raukeaa kannattamattomana.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnanjohtajaksi valitaan YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja kutsui rekrytointikonsultin esittelemään soveltuvuustestien tuloksia.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko.

Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Todettiin, että haastatteluryhmän esitys kunnanjohtajaksi on YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.