Kunnanhallitus, kokous 10.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostaminen (lääkäritalon kiinteistö)

ENODno-2022-169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maanomistajan kanssa on neuvoteltu noin 2150m2:n suuruisen kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostamisesta. Kysymyksessä on niin sanottu lääkäritalon kiinteistö sekä sillä sijaitseva rakennus. Kiinteistö hankitaan kunnalle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi. Alueella on voimassa Hetan asemakaava ja aluetta koskee kaavamerkintä YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kiinteistön kauppahinnaksi on sovittu 38 235,66 euroa.

Lisäksi Enontekiön kunta kunnostaa Vartiotien tieosuuden, kunnan kiinteistöllä sijaitsevilta osin, kesän 2022 aikana.

Kauppakirjan luonnos on nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää ostaa kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 kauppakirjan mukaisin ehdoin hintaan 38.235,66 euroa. 

Päätös

Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Esittelijä teki muutosehdotuksen: Esittelijä esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus päätti 24.5.2022 § 125 siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

Maanomistajan kanssa on neuvoteltu noin 2150m2:n suuruisen kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostamisesta. Kysymyksessä on niin sanottu lääkäritalon kiinteistö sekä sillä sijaitseva rakennus. Kiinteistö hankitaan kunnalle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi. Alueella on voimassa Hetan asemakaava ja aluetta koskee kaavamerkintä YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kiinteistön kauppahinnaksi on sovittu 38 235,66 euroa.

Lisäksi Enontekiön kunta kunnostaa Vartiotien tieosuuden, kunnan kiinteistöllä sijaitsevilta osin, kesän 2022 aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää ostaa kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 kauppakirjan mukaisin ehdoin hintaan 38.235,66 euroa. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää ostaa kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 kauppakirjan mukaisin ehdoin hintaan 38.235,66 euroa. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Controller/pääkirjanpitäjä Hallintojohtaja Davvi Artic

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.