Kunnanhallitus, kokous 10.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Jäsenen nimeäminen Lapin perinnebiotoopin alueelliseen yhteistyöryhmään

ENODno-2022-192

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön ohjauskirje ELY-keskuksille 22.4.2022 Perinnebiotooppien hoidon alueellisten yhteistyöryhmien perustamisesta. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat pyytäneet alueelliset elinkeino- liikenne ja ympäristövirastot perustamaan perinnebiotooppien hoidon alueelliset yhteistyöryhmät.

Kuntaan on saapunut nimeämispyyntö Lapin ELY-keskus jäsenen ja varaehdokkaan, perusteilla olevaan yhteistyöryhmään.

Helmi-ohjelma 2021-2030 Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, joka vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Helmi-ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Helmi-ohjelman myötä perinnebiotooppien kunnostamiseen on luotu myös luonnonsuojelulakiin perustuva kansallinen tukijärjestelmä perinnebiotooppien kunnostamiseen ja hoitoon ELY-keskukselta haettavana, tavarana ja palveluna myönnettävänä tukena. Tuen tarkoituksena on saada lisättyä maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän piiriin kuuluvien jatkuvassa hoidossa olevien perinnebiotooppien määrää ja varmistaa jatkuva hoito myös sellaisilla arvokkailla kohteilla, joille maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä ei sovellu. Keskeiseksi keinoksi perinnebiotooppien hoidolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tunnistettiin yhteistyön tiivistäminen ja koordinaation parantaminen maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen sekä perinnebiotooppien hoitoon osallistuvien sidosryhmien kesken.

Ohjelmaan kirjattiin tähän liittyen kaksi toimenpidettä: perinnebiotooppien valtakunnallisen koordinaatioryhmä perustaminen ja alueellisten yhteistyöryhmien perustaminen. Alueellisen yhteistyöryhmän tehtävät Perinnebiotooppien hoidon edistämiseksi alueellinen yhteistyöryhmä informoi ja kouluttaa vuosittain alueen viljelijöitä ja muita toimijoita mm. ympäristösopimuksista, luonnonsuojelulain tuesta, perinnebiotooppien laadukkaasta hoidosta sekä suojelu- ja Natura-alueilla toimimisesta sopiviksi katsomillaan foorumeilla. Ryhmä edistää tiedonvaihtoa alueellaan siten, että hoitoa kaipaavat kohteet ja hoitajat löytävät toisensa. Yhteistyöryhmä voi lisäksi ehdottaa Helmi-alueita eli monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjen keskittymiä, joilla tehtävät kunnostus- ja hoitotoimet kohdennetaan laajoiksi kokonaisuuksiksi. Yhteydet valtakunnalliseen koordinaatioryhmään Valtakunnallinen koordinaatioryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Alueelliset yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa nostaa asioita valtakunnallisen koordinaatioryhmän käsittelyyn koordinaatioryhmän ministeriöjäsenten kautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä ja ehdottaa Lapin ELY-keskuksen perinnebiotooppien hoidon alueelliseen yhteistyöryhmään jäseneksi Sirpa Mannelaa ja varaehdokkaaksi Birgitta Eiraa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää nimetä ja ehdottaa Lapin ELY-keskuksen perinnebiotooppien hoidon alueelliseen yhteistyöryhmään jäseneksi Sirpa Mannelaa ja varaehdokkaaksi Birgitta Eiraa.

Tiedoksi

Lapin Ely-keskus Nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.