Kunnanhallitus, kokous 10.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Henkilöjäsenten nimeäminen Kemijoen tulvaryhmään jatkokaudelle 1.6.2022−22.12.2024

ENODno-2022-204

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.12.2018 Lapin alueelle neljä tulvaryhmää tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten. Tulvaryhmän toimikausi oli 20.12.2018−31.5.2022. Tulvaryhmän muodostavat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Lapin liiton, vesistöalueen ja rannikkoalueen kuntien ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat.

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.5.2022 antamallaan päätöksellä jatkanut tulvaryhmän toimikautta 22.12.2024 asti.

Kuntaan on saapunut pyyntö, jossa pyydetään nimeämään jäsen ja varajäsen Kemijoen tulvaryhmään 1.6.2022 alkavan toimikauden jatkolle. Jäsenien nimeämisessä pyydämme huomioimaan tasa-arvolain (609/1986, 4a §) täyttymisen.

Enontekiön kunta on nimennuyt Kemijoen tulvaryhmään 31.5.2022 asti seuraavat edustajat: Kimmo Lämsä ja Arto Kantola.

Tulvaryhmän pääasiallinen tehtävä vuosina 2022-2024 on seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista (620/2010, 16§). 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää Enontekiön kunnan edustajiksi Kemijoen tulvaryhmään Kimmo Lämsän ja Arto Kantolan 22.12.2024 asti.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää Enontekiön kunnan edustajiksi Kemijoen tulvaryhmään Kimmo Lämsän ja Arto Kantolan 22.12.2024 asti.

Tiedoksi

Lapin Ely-keskus Kimmo Lämsä Arto Kantola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.