Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Saajontie; asemakaava vireille

ENODno-2022-116

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kiinteistön 47-403-1-91 omistajat ovat hakeneet Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutosta.

Ranta-asemakaavan muutosta haetaan Saajontien varressa olevien, Ounasjokeen rajoittuvien kiinteistöjen 47-403-1-89 ja 47-403-1-91 alueelle. Suunnittelualueen molemmat kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on poistaa nykyisessä kaavassa kahdelle eri kiinteistölle kuuluva matkailupalvelujen kortteli 75 (RM), joka sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaalla tuulikerrostumalla. Kiinteistön 47-403-1-91 osalta RM -korttelista vapautuva rakennusoikeus on tavoitteena osoittaa kahtena normaalina omarantaisena lomarakennuspaikkana (RA). Kiinteistön 47-403-1-89 osalta tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta kiinteistöllä sijaitsevalle korttelin 76 pientalon rakennuspaikalle (AO) ja/tai osoittaa kiinteistölle 1-2 uutta lomarakennuspaikkaa (RA).

Kaavamuutos hyödyttää erityisesti hakijoita, minkä vuoksi he sitoutuvat maksamaan kaavamuutoksesta aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan. Mikäli kaavamuutos hyödyttää myös kiinteistön 47-403-1-89 omistajaa esimerkiksi arvon nousuna rakennusoikeuden lisääntyessä, hakija keskustelee kulujen jakamisesta kiinteistön 47-403-1-89 omistajan kanssa.

Kiinteistön 47-403-1-91 omistajat ovat teettäneet hakemuksensa tueksi selvityksen tilan Ainola 47-403-1-91 kiinteistönmuodostuksesta ja rakennusoikeudesta. Selvityksen perusteella rakennusoikeus on siirrettävissä kaavamuutoksella rantaan.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Saajontien aluetta koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §).

Päätös

Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijaksi maankäyttöinsinööri Kai Takkusen.

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Saajontien aluetta koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §).

Tiedoksi

maanomistajat, maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.