Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

Hyvinvointilautakunta 28.4.2022
 

Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 22 Hankinta; Kilpisjärven asemakaavojen luontoselvitykset ja natura-arvioinnin täydennys, 02.05.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto- oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.