Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kuntastrategia 2022-2025

ENODno-2021-384

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnassa on laadittu kuntalain velvoittamaa kuntastrategiaa. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Enontekiön kuntastrategia 2022-2025, Ihmiset - Hyvinvointi - Asuminen - Elinvoima.

Kuntastrategiaa on valmisteltu seuraavasti:

Enontekiön kuntastrategia on laadittu yhdessä laajasti osallistaen touko-joulukuussa 2021 sekä alkuvuodesta 2022.

Valmisteluun ovat osallistuneet kuntalaiset, kunnan henkilöstö, luottamushenkilöt ja kunnan sidosryhmät.

Kuntastrategiakyselyihin saatiin 115 vastausta ja luonnosversioihin 41 palautetta.

Kuntastrategia määrittää valtuustokauden 2021-2025 painopisteet, vision vuodelle 2030, kunnan arvot ja olemassa olon tarkoituksen sekä valtuustokauden strategiset projektit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Enontekiön kuntastrategian 2022-2025. 

Päätös

Puheenjohtaja päätti, että pidetään tauko. Tauon päätteeksi puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin alkuperäisellä kokoonpanolla.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Enontekiön kuntastrategian 2022-2025.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.