Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan

ENODno-2022-142

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 2.3.2022 § 5 vahvistanut hallintosäännön, jonka 9 §:n mukaan hyvinvointialueella toimii hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta.

Hyvinvointialuelain mukaan kunnan sekä kunnan että hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin ja hyvinvointialueella siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvotteluissa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä rakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.

Lapin hyvinvointialueen hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus asettaa valtuustokausittain hyvinvointialuee ja kuntien neuvottelukunnan, joka toimii hyvinvointialueen ja kuntien neuvoa antavana yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunta käsittelee hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaa yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisessä sekä muilla tehtäväalueilla hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoissa.

Jokainen Lapin hyvinvointialueen kunta, Lapin liitto sekä Saamelaiskäräjät esittävät kukin yhden (1) edustajan neuvottelukuntaan.

Hyvinvointialuetta neuvottelukunnassa edustavat hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta sekä aluehallituksen, aluevaltuuston, osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajat.

Hyvointialuejohtajalla ja hänen määräämillään hyvinvointialueen viranhaltijoilla sekä alueen kunnanjohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Aluehallitus on päättänyt pyytää Lapin hyvinvointialueen kuntia, Lapin liittoa sekä Saamelaiskäräjiä nimeämään 30.4.2022 mennessä hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan kunkin yhden jäsenen ja varajäsenen.

Kunnanhallitus päätti kokouksessa 3.5.2022 § 102 jättää asian pöydälle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää aluehallitukselle hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin pidettäväksi neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että käsittelyä jatketaan.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi esitystä varsinaiseksi jäseneksi, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Helinä Hautamäen esitystä äänestävät ” jaa” ja ne jotka kannattavat Pekka Tjäderhanen esitystä äänestävät ”ei”.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä varsinaisesta jäsenestä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki) ja 4 ”ei” ääntä (Leena Palojärvi, Jarno Viitanen, Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane)

Puheenjohtaja totesi, että Pekka Tjäderhanen esitys tulee kunnanhallituksen päätökseksi.

Janne Näkkäläjärvi veti esityksensä pois varajäsenen nimeämistä.

Puheenjohtaja totesi, että varajäseneksi nimetään Leena Palojärven esityksen mukaisesti Elli-Maria Kultima.

Kunnanhallitus esittää aluehallitukselle hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan jäseneksi Leena Palojärveä ja varajäseneksi Elli-Maria Kultimaa.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima esitti neuvottelutaukoa.

Helinä Hautamäki esitti, että varsinaiseksi jäseneksi nimetään Elli-Maria Kultima. Elli-Maria Kultima kannatti Helinä Hautamäen esitystä.

Pekka Tjäderhane esitti, että varsinaiseksi jäseneksi nimetään Leena Palojärvi. Jarno Viitanen ja Kari-Pekka Stoor kannattivat Pekka Tjäderhanen esitystä.

Janne Näkkäläjärvi esitti, että varajäseneksi nimetään Leena Palojärvi. Elli-Maria Kultima kannatti Janne Näkkäläjärven esitystä

Leena Palojärvi esitti, että varajäseneksi nimetään Elli-Maria Kultima. Jarno Viitanen kannatti Leena Palojärven esitystä.

Tiedoksi

Lapin hyvinvointialue Nimetyt henkilöt Luottamushenkilökortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.