Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Hommakankaan asemakaavan muuttaminen: korttelit 9 - 52; kaavaluonnos nähtäville

ENODno-2021-152

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hommakankaan asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 7.5.2021. Hommakangas sijaitsee Yli-Kyrön alueella lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa.

Hommakankaan asemakaava-alueen omistaa Enontekiön yhteismetsä. 1990 -luvun alussa laaditun Hommakankaan asemakaavan ”kuningasajatus” täyden palvelun lomakeskuksesta ei ole toteutunut. Voimassa olevaa asemakaavaa ei voi pitää tällä hetkellä enää ajantasaisena. Asemakaava on toteutunut vain pieneltäosin, toteutuneilta osinkin pääasiassa vasta kaavan muutosten jälkeen.

Maanomistajan tavoitteena on saneerata kaava niin, että alueelle rakennettu vesihuollon verkosto voidaan hyödyntää ja kaava osoitetaan maankäytöltään nykyistä kysyntää vastaavaksi. Yhteismetsän tavoitteena on myös kumota asemakaava niiltä osin, missä toteuttaminen ei ole luonnonolosuhteet ja toteuttamisen taloudellisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Kaavaluonnoksen sisältö tiivistetysti:

Hommakankaan asemakaavan saneeraus on laadittu maanomistajan Enontekiön yhteismetsän tavoitetta noudattaen. Kaavan saneerauksella ja osittaisella kumoamisella Hommakankaan asemakaava muutetaan niin, että kaava vastaa nykyaikaiselle loma-asuntoalueen asemakaavalle
asetettavia vaatimuksia ja rakentajien kysyntään toimivasta loma-asuinympäristöstä. Vaikka asemakaavoitettavaksi jäävä alue pinta-alaltaan pienenee merkittävästi, nykyaikainen rakentamistapa huomioon otettuna rakennusoikeuden määrä säilyy lähes vanhan asemakaavan mukaisena. Rakennuspaikkojen koko kasvaa ja kokonaismäärä pienenee. Kaavaan ei osoiteta aikaisemman kaavan mukaisia tarpeettomiksi osoittautuneita liikerakennusten ja yleisten rakennusten korttelialueita eikä torialueita.

Kaavan saneerauksessa on otettu huomioon alueelle rakennettu vesihuollon verkosto ja olemassa oleva tiestö niin, että kaikki alueen luonnontilaa muuttaneet toimet hyödynnetään saneerattua kaavaa toteutettaessa. Kaavan osittaisella kumoamisella kaavan ulkopuolelle jäävällä alueella on alueen luontoarvoiltaan arvokkaimmat suo- ja ranta-alueet. Uudelleen muodostuvassa Hommakankaan asemakaavassa kaikki rakentaminen sijoitetaan rakentamiseen hyvin soveltuville alueille. Kaikki luontoarvoiltaan arvokkaat alueet jäävät asemakaava-alueen ulkopuolelle. Muutoksella asemakaavaan ei osoiteta yhtään rantaviivaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Rannat jäävät virkistysalueiksi, joihin myös reitit sijoittuvat.

Hommakankaan asemakaavaan muodostuu yksi erillispientalojen kortteli. Kortteliin osoitetaan neljä ohjeellista rakennuspaikkaa pysyvään asumiseen, rakennusoikeutta yhteensä 1200 k-m2. Kaavalla muodostuu myös yksi teollisuusrakennusten kortteli, johon osoitetaan kolme ohjeellista rakennuspaikkaa, rakennusoikeutta yhteensä 900 k-m2.

Loma-asuntojen korttelialuetta muodostuu 26,717 ha. Loma-asuntojen korttelialueiden pinta-ala vähenee 5,694 ha. Rakennusoikeutta loma-asuntojen korttelialueille osoitetaan 18900 k-m2. Siinä on kasvua 2650 k-m2 vaikka korttelialueiden pinta-ala alenee 5,69 ha. Ohjeellisia rakennuspaikkoja loma-asuntojen korttelialueille osoitetaan 86, keskikoko siten n. 3100 m2 ja keskimääräinen rakennusoikeus n. 220 k-m2. Rakennusoikeudet vaihtelevat maasto-olosuhteiden ja sijainnin mukaan välillä 150 – 300 k-m2. Loma-asuinrakennusten korttelialueiden tehokkuusluvuksi muodostuu e=0,07. RA-kortteleihin 10 ja 12 saa sijoittaa loma-asuntojen lisäksi liikerakennuksia ja muita työtilarakennuksia, lähinnä etätöitä ajatellen.

Virkistys ja retkeilyaluetta kaavalla muodostuu 16,1 ha. Alueita on osoitettu reittiverkoston tarpeisiin, viihtyisän loma-asuinympäristön muodostamiseksi, pienmaiseman säilyttämiseksi (rinnealueet) ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi (suot ja kosteikot, rannat). Katualuetta muodostuu 8,14 ha, kaavaan sisältyy Vuontispirtintien liikennealuetta 0,55 ha. Vesialueita kaavaan sisältyy 3,17 ha.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Hommakankaan korttelien 9 - 52 asemakaavan muutoksen luonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Päätös

Puheenjohtaja ilmoitti hallituksen pitävän tauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijaksi maankäyttöinsinööri Kai Takkusen.

Kunnanhallitus päättää asettaa Hommakankaan korttelien 9 - 52 asemakaavan muutoksen luonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Tiedoksi

Enontekiön yhteismetsä, kaavakonsultti, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.