Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Hallintojohtajan viran täyttäminen

ENODno-2022-11

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hallintojohtajan virka on tullut avoimeksi 6.3.2022 lukien. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.3.2022 § 46 , että hallintojohtajan tehtäviä hoidetaan sisäisin järjestelyin siihen saakka kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja. Hallintojohtajan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin siten, että henkilöstöjohtaja, controller/pääkirjanpitäjä sekä vastaava toimistosihteeri hoitavat omien tehtävien ohella hallintojohtajan avoimen viran tehtäviä. Sisäiset järjestelyt ovat voimassa siihen saakka, kunnes tehtävän varsinainen hoitaja aloittaa tehtävässä.

Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu-​ ja päätöksentekoprosessista. Hallintojohtaja tukee kunnanjohtajaa kuntakonsernin kehittämisessä.

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kunnanhallituksen asioiden valmistelu yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen sihteerin tehtävät sekä päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja vastaa hallinnon toimialasta,​ johon kuuluu kunnan talous-​ ja tietohallinto- sekä ICT-hallinto sekä ruoka-​ ja puhtauspalvelutoimialan johtaminen. Tehtävään sisältyy esihenkilötyötä. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan sijainen. 

Hallintosäännön 40 §:n mukaan valtuusto valitsee prosessinjohtajat (kunnanjohtaja,​ hallintojohtaja,​ henkilöstöjohtaja,​ kehitysjohtaja).

Kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto,​ viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Hakuilmoitus on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.