Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen; sijaintipaikan valinta

ENODno-2022-151

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiölle suunnitellaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen (1.1.2023 alkaen ympärivuorokautinen asuminen) 25-30 paikan yksikköä entisen Luppokodin tilalle. Hanke on tarpeellinen, koska Enontekiöllä käytössäolevat pitkäaikaisen laitoshoidon tilat eivät täytä tehostetun palveluasumisen tilojen vaatimuksia ja rakennus on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Enontekiöllä ei ole tällä hetkellä lainkaan tehostettua palveluasumista ikääntyneille ja laitoshoitopaikat tulee purkaa. Uudella Luppokodilla korvataan olemassa olevia laitoshoidon paikkoja (15+4) ja varaudutaan tulevaan palvelutarpeen kasvuun, joka johtuu 75-vuotiaiden määrän kasvamisesta. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on antanut lausunnon hankkeesta ja todennut sen tarpeelliseksi. Kunnanhallitus on päättänyt,kokouksessaan 5.4.2022 § 84, että Enontekiön kunta rakentaa hoivayksikön, jossa voidaan tuottaa tehostettua palveluasumista. Uudisrakennusta varten kunta hakee Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksesta erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainaa. Investointiavustus liitteineen on jätetty ARAan 29.4.2022, lukuunottamatta tonttitietoja, sillä rakennuspaikkaa ei ole vielä päätetty.

Hankkeen etenemisen kannalta on välttämätöntä päättää rakennuspaikka. Keskustelujen ja valmistelun pohjalta on muodostunut neljä eri vaihtoehtoa, jotka sijaitsevat Hetan kylän keskustan välittömässä läheisyydessä. Vaihtoehdoista on laadittu karttakuvat ja ne ovat olleet nähtävillä julkisesti.

Rakennuspaikan sijainnista on toteutettu kysely kuntalaisille 12.4.-2.5.2022. Lisäksi on pyydetty lausunnot vaikuttajaelimiltä. Vaihtoehtoja sijoituspaikaksi oli neljä; Luovatievan ranta (A), Eläinlääkäri- lääkäritalo (B), Seurakunnan tontti (C) ja Päiväkodin viereinen tontti (D).

Kuntalaiskyselyyn saatiin 99 vastausta ja parhaimmat kokonaispisteet 3,1 sai vaihtoehto B, Eläinlääkäri- lääkäritalo. Toiseksi korkeimpaan pistemäärään ylsi vaihtoehto A, Luovatievan ranta 3,0. Seurakunnan tontin kokonaispisteet olivat 2,7 ja Päiväkodin viereisen tontin 2,3. Kooste kuntalaiskyselystä oheismateriaalina.

Ohjausryhmän lausuntona on vaihtoehto B, Eläinlääkäri- lääkäritalo. Yksi ohjausryhmän jäsen kannatti vaihtoehtoa D, Päiväkodin viereinen tontti. Muutoin ohjausryhmä oli yksimielisesti vaihtoehdon B takana. 

Vanhusneuvoston valinta on vaihtoehto B Eläinlääkäri- lääkäritalon tontti. 

Vammaisneuvoston kommenttien perusteella vaihtoehdot A, B ja C olisivat hyviä sijaintipaikkoja "uudelle Luppokodille". Vaihtoehto D, Päiväkodin viereinen tontti ei saanut ollenkaan kannatusta vammaisneuvostossa.

Nuorisovaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 11.5.2022. Lausunto tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

Eniten kannatusta saanut vaihtoehto B käsittää kaksi tonttia, Eläinlääkäri- lääkäritalon. Mikäli hoivayksikkö päätetään rakentaa siihen, joudutaan hankkimaan lääkäritalon kiinteistö kunnan omistukseen sekä järjestämään eläinlääkärin toiminnot uudelleen sekä purkamaan ko. kiinteistöillä olevat rakennukset. Lääkärintalon kiinteistön omistajan kanssa on neuvoteltu ja tavoitteena on päästä vapaaehtoisiin kauppoihin. Kunnalla on myös mahdollisuus pakkolunastaa asemakaavan mukainen yleisten rakennusten tontti tarvittaessa.

Vaihtoehto B:n kunnan omistamalla tontilla sijaitsevat eläinlääkäreiden ja terveystarkastajan toimitilat, jotka tulee turvata rakentamalla toimijoille uudet tilat. Eläinlääkäritalo on alkuperäisessä kunnossaan ja toiminnoiltaan epätarkoituksen mukainen kahdelle eläinlääkärille, joten ko. rakennukseen tulisi jokatapauksessa tehdä peruskorjaus ja muutostöitä tilojen saattamiseksi tämän päivän vaatimuksia vastaavalle tasolle.

Toiseksi eniten pisteitä kuntalaiskyselyssä saanut vaihtoehto A Luovatievan ranta, sijaitsee Hetan kylän ainoalla liiketilatontilla. Tontilla tulisi olemaan varaus myös liiketilatoiminnalle jatkossakin. Tämä voi osaltaan tehdä tontista rauhattoman sekä tulevaisuudessa uusi yksikkö voisi jäädä "pussin perälle" rantaan. Kaavamuutos tontille vie ajallisesti 6kk -9kk. Lisäksi terveyskeskuksen mahdollinen uudisrakennus, sijoittuminen ja toteutumisen aikatauluttuminen on epävarmaa ja osaltaan riippuvaista hyvinvointialueesta. Tehostetun palveluasumisyksikön sijoittuminen etäälle terveydenhuollon palveluista on erittäin haasteellista liikuntaesteisille palvelujen saavuttavuuden suhteen.

Kokonaisuutena, esillä olleista vaihtoehdoista, eniten kannatusta sai vaihtoehto B Eläinlääkäri- lääkäritalo.

Perusteluina ovat annetut lausunnot, kyselyn vastaukset sekä palveluiden läheisyys, sijainnin toiminnallisuus olemassa oleviin ikäihmisten palveluihin nähden. Eläinlääkäri- lääkäritalon tonttien ympäristö tukee ikäihmisten psykososiaalista ja fyysistä hyvinvointia, sekä maisemallisesti järvelle, että toiminnallisesti koulukeskuksen/kirkon/ aspan suuntaan. Terveyspalvelut, virikkeellinen toiminta ja yöpäivystys ovat mahdollisia toteuttaa yhteistyössä Ounasmajojen, Aspan ja ”uuden Luppokodin” asukkaiden välillä synergisesti.

Asemakaavassa alue on osoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen rakennusten korttelialueeksi (YS -merkintä). Tämä mahdollistaa alueelle hyvinvointikorttelin rakentamisen ilman kaavamuutosta. Tulevaisuudessa kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen yleiset rakennukset sijoittuisivat toistensa välittömään läheisyyteen. Hyvinvointikorttelin alueelle, on mahdollista toteuttaa esteetön kulku kauppaan, apteekkiin ja terveyskeskukseen sekä toteuttaa yhteinen toiminnallinen piha-alue ja ulkoilureitti, joka palvelee sekä tehostetun että tuetun palveluasumisen asiakkaita. Tämän myötä myös Ounasmajojen asumisviihtyvyys paranee ja heille voidaan tarjota palveluita kotinsa välittömässä läheisyydessä uuden tehostetun  palveluasumisyksikön yhteistiloissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi vaihtoehtoa B Eläinlääkäri- lääkäritalo.

Päätös

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin alkuperäisellä kokoonpanolla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty viranhaltijan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ” jaa” ja ne jotka kannattavat Helinä Hautamäen esitystä äänestävät ”ei”.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”jaa” ääntä ja 3 ”ei” ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi vaihtoehtoa B Eläinlääkäri- lääkäritalo.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijana teknisen johtajan Kimmo Lämsän sekä maankäyttöinsinööri Kai Takkusen. Tekninen johtaja ja maankäyttöinsinööri poistuivat kokouksesta.

Helinä Hautamäki teki esityksen. Esitän, että uuden hyvinvointikeskuksen sijaintipaikaksi valitaan vaihtoehto D. Kyseisellä tontilla on runsaasti tilaa tulevaisuuden kasvutarpeelle. Alueesta voisi tulla uusi palvelujen keskittymä. Myös piha-alue aktiviteetteineen olisi helppo toteuttaa tällä alueella. Vaihtoehto B:n alue on pieni ja ahdas, sekä aiheuttaisi tuntuvia lisäkustannuksia kunnalle olemassa olevien rakennusten purkamisesta ja ostamisesta tai pakkolunastuksesta johtuen. Myös purkamis- ja rakentamisajan melu- ym. haitat häiritsisivät Luppokodin ja Ounasmajojen asukkaita. Lisäksi vanhaa Luppokotia ei olisi välttämätönta purkaa, vaan se voitaisiin osoittaa muuhun käyttöön tulevaisuudessa. Eläinlääkäripavelujen mahdollinen siirtyminen naapurikuntaan olisi uhka sopivien toimitilojen puuttuessa. Uuden toimitilan investointikustannukset tullee olemaan useita satoja tuhansia euroja, purkamiskustannukset minimissään 150.000€. Kaavamuutos tontille D veisi saman ajan kuin purku-aika tontilla B. Elli-Maria Kultima ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat Helinä Hautamäen esitystä.

Äänestystulokset

  • Kyllä 4 kpl 57%

    Jarno Viitanen, Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane, Leena Palojärvi

  • Ei 3 kpl 43%

    Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki, Elli-Maria Kultima

Tiedoksi

tekninen johtaja, maankäyttöinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.