Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Enontekiön lentoaseman peruskorjaus: ENF 2022-2023

ENODno-2022-138

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta on ostanut Enontekiön lentoaseman alueineen, laitteistoineen, järjestelmineen ja kiinteistöineen Finavia Oy:ltä kesällä 2021. Kohteelle on ollut varattuna vuodesta 2020 Työ- ja elinkeinoministeriössä 5,0 milj. € avustusmääräraha, minkä Lapin Liitto myöntää avustushakemuksen mukaisesti Enontekiön kunnalle ja maksatus tapahtuu kuluja vastaan. Yleisten em. avustusehtojen mukaisesti, avustettavan kohteen tulee olla 10 vuotta esitetyssä käyttötarkoituksessa sekä julkisyhteisön omistuksessa. Em. tapauksessa tämä tarkoittaa ENF Infra Oy:tä ja sen omistamaa kiinteistöä (maa-aluetta) sekä alueella olevien rakenteiden ja rakennuksien pitämistä Enontekiön kunnan omistuksessa.

Vuonna 2020 aiheutui lentokentän rakennuttamis- ja remix-käsittelystä kuluja 901 197€, joka on maksettu Enontekiön kunnalle 4.5.2021.

Kohteen projektinjohtopalveluista (rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävistä) on vastannut TTC-infrapalvelut Oy, vuodesta 2021 alkaen.

Vuoden 2021 aikana valmistui kentän kunnostusinvestointiin liittyvät suunnitelmat ja rakennuttamiseen liittyvät asiakirjat. Edellä mainituista kertyi kustannuksia 389 729€, pääosin projektinjohtopalveluista suunnitelmineen. Vuodelle 2022 on kertynyt kuluja 33 555€ (29.3.2022 mennessä). Syntyneitä kuluja on yht. 423 284€ mitkä vähentävät käytössä olevan 4,099 milj.€ avustusmäärärahan 3,675 milj.€:oon.

Vuoden 2022 talousarviossaan kunta on varannut investointiohjelmaan Enontekiön lentoaseman korjaustyö: 3,700 milj.€, millä olisi tullut kattaa loput tehtyjen suunnitelmien mukaiset työt lentokentän aidan sisäpuolelle (ns. puhtaalle puolelle).

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt ehdollisena, että avustuspäätös on myönteinen, kohteen seuraavat tarjouspyyntöasiakirjat:

1. 18.2022 § 8

ENF 2022 Materiaalihankintojen tarjouspyyntöasiakirjat

- Betonimateriaalit

- Kenttävalaisimet ja laitteet

- Muovimateriaalit

- Sähkömateriaalit A

- Sähkömateriaalit B

2.15.3.2022 § 27

- ENF 2022 Päälystysurakka

Tarjouspyyntöasiakirjoja ei ole vielä voitu julkaistu koska myönteistä 4,099milj. € rahoituspäätöstä ei ole vielä (29.3.2022) Enontekiön kunnalla. 

Hyväksymättömiä tarjouspyyntöasiakirjoja on vielä:

  • RESA, materiaalit ja työt, urakka

  • Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka

  • SKT-työt, urakka

Tästä johtuen alkuperäisen aikataulun mukaista julkista ja avointa kilpailutus- ja hankintamenettelyä ei ehditä kokonaisuudessaan suorittamaan eikä itse urakoiden toteutusta ja loppuun viemistä vuoden 2022 aikana.

Aikataulun muuttumisen (2022- päätoteutus 2023), itse lentokenttäaluetta laajemman suunnittelualueen ja- kohteiden (paikoitusalue, matkustajaterminaalin ja kunnossapidon alueet rakenteineen) sekä geopoliittisen maailmantilanteen hintojen jatkuvan nousun vuoksi, alkuperäisestä avustusmäärärahasta käytettävissä oleva 3,675milj. € ei tule riittämään suunniteltujen töiden ja hankintojen teettämiseen, joiden kustannusarvio on laadittu mukailemaan jäljellä olevaa avustusmäärärahaa 4,098milj.€.

Oheismateriaalina olevassa muistiossa 4.4.2022 on kustannustason nousuksi arvioitu 15% ja investoinniksi 4,480milj.€. Lisäksi molemmille toteutusvuosille pienille hankinnoille/töille/lisämuutostyövarauksille tulee varata 100 000€/v, jolloin investoinnin kustannusarvioksi muodostuu 4,680 milj.€.

Edellä mainituin perustein puuttuva rahoitusosuus on 1,005 milj.€, minkä osuus tulee rahoittaa avustusmäärärahan ulkopuolisella rahoituksella.Tulee myös tiedostaa ja huomioida että 5% kustannustason muutos ko. 4,480milj.€ summassa vastaa 224 000€:a joko laskevasti tai nousevasti.

Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023 tulee päivittää vastaamaan kustannusarviota ja arvioitua toteutusaikataulua. Suunnitelmavuodelle 2023 tulee olla myös investointiohjelmassa esittää investointivaraus jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa. Investointiohjelma muutokset hyväksyy Enontekiön hallintosäännön mukaisesti kunnan hallituksen esityksestä, kunnan valtuusto.

Muutostarve investointiohjelmaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023 on seuraava:

Vuosi 2022

- RESA, materiaalit ja työt, urakka (kilpailutus ja toteutus 2022, mahdollisesti 2023)

- Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka (kilpailutus ja toteutus 2022, mahdollisesti 2023)

- Muut pienet hankinnat/työt/muutostyövaraus (kilpailutus ja toteutus 2022)

- PJP-palvelut

Vuoden 2022 investointi 0,971 milj.€ sekä jo (2021 ja 2022) syntyneet kulut 0,423milj.€. Yhteensä 1,394milj. € katetaan avustusmäärärahalla (4,098milj.€, käytettäväksi jää 2,704milj.€).

 

Vuosi 2023

- Betonimateriaalit (kilpailutus 2022, toimitus 2023)

- Kenttävalaisimet ja laitteet (kilpailutus 2022, toimitus 2023)

- Muovimateriaalit (kilpailutus 2022, toimitus 2023)

- Sähkömateriaalit A (kilpailutus 2022, toimitus 2023)

- Sähkömateriaalit B (kilpailutus 2022, toimitus 2023)

- PÄÄLU, materiaalit ja työ, urakka (ENF 2022 Päälystysurakka) (kilpailutus 2022, toteutus 2023)

- SKT-työt, urakka (kilpailutus 2022, toteutus 2023)

- Maalaukset, merkinnät, urakka (kilpailutus 2022, toteutus 2023)

- Muut pienet hankinnat/työt/muutostyövaraus (kilpailutus 2022, toteutus 2023)

- PJP- palvelut

Yht.                               3,709milj.€

Vuoden 2023 investointi katetaan seuraavasti:

- 2023 jäljellä olevalla avustusmäärärahalla:                   2,704milj.€

- Katettava lisärahoitusosuus:                                           1,005milj.€

Tiedossa oleva ja puuttuva lisärahoitusosuus tulee esittää katettavaksi investointiohjelmaan ja suunnitelmavuosille tai investointi tulee toteuttaa varatun määrärahan puitteissa. Mikäli investointi tehdään olemassa olevan avustusmäärärahan puitteissa, suunnitelmien mukaisista töistä, työteknisesti ja kustannusarvion mukaisesti, teettämättä jätetään itse kentän päälystysurakka (asemataso ja rullaustie voidaan toteuttaa).

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, edelleen kannanvaltuustolle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi, vuoden 2022 investointiohjelman sekä suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:

2022   Investointi katetaan avustusmäärärahalla               1,394milj.€

2023   Investointi katetaan avustusmäärärahalla               2,704milj.€

         Lisärahoitusosuus                                                1,005milj.€

Lisärahoituksen osuuden lisäämistä ja kattamista, investointiohjelmaan ja suunnitelmavuodelle tulee ENF Infra Oy:n esittää Enontekiön kunnan hallitukselle ja edelleen valtuustolle, mikäli yhtiö näkee tarpeelliseksi kaikkien suunnitelmien/kustannusarvioiden mukaisien töiden teettämisen Enontekiön lentokentällä.

Mikäli vuodelle 2022 osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä (kaikkia töitä ehditä teettämään), tulee ko. summa huomioida lisänä vuoden 2023 investointiohjelmaa hyväksyttäessä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Esteellisyys

Juha-Pekka Mäntyvaara, Ville Syväjärvi

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
  • Pia Korva, Vastaava toimistosihteeri, pia.korva@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi, vuoden 2022 investointiohjelman sekä suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:

2022 Investointi katetaan avustusmäärärahalla 1,394milj.€
2023 Investointi katetaan avustusmäärärahalla 2,704milj.€
Lisärahoitusosuus 1,005milj.€

Mikäli vuodelle 2022 osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä (kaikkia töitä ehditä teettämään), tulee ko. summa huomioida lisänä vuoden 2023 investointiohjelmaa hyväksyttäessä.

Edellä mainituin perustein puuttuva rahoitusosuus on 1,005 milj.€, minkä osuus tulee rahoittaa avustusmäärärahan ulkopuolisella rahoituksella.Tulee myös tiedostaa ja huomioida että 5% kustannustason muutos ko. 4,480milj.€ summassa vastaa 224 000€:a joko laskevasti tai nousevasti.

Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023 tulee päivittää vastaamaan kustannusarviota ja arvioitua toteutusaikataulua. Suunnitelmavuodelle 2023 tulee olla myös investointiohjelmassa esittää investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa. Investointiohjelman muutokset hyväksyy Enontekiön hallintosäännön mukaisesti kunnan hallituksen esityksestä, kunnanvaltuusto.

Muutostarve investointiohjelmaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023 on seuraava:

Vuoden 2022 investointi 0,971 miljoonaa euroa sekä jo (2021 ja 2022) syntyneet kulut 0,423 miljoonaa euroa.  Yhteensä 1,394 miljoonaa euroa katetaan avustusmäärärahalla (4,098 miljoonaa euroa, jolloin käytettäväksi jää 2,704 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 investointi katetaan seuraavasti: 2023 jäljellä olevalla avustusmäärärahalla 2,704 miljoonaa euroa.

Arvioitu katettava lisärahoitusosuus on 1,005 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuodelle 2022 vahvistettua talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirjaa investointien osalta. Muutos tehdään siten, että lentoaseman korjaustyöhankkeen avustusmääräraha ja investointikustannukset jaetaan kuluvalle vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023. Jako toteutetaan seuraavasti: vuodelle 2022 kokonaisinvestointi 1.394 miljoonaa euroa, rahoitusosuus 1.394 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuodelle 2023 kokonaisinvestointi 2.704 miljoonaa euroa, rahoitusosuus 2.704 miljoonaa euroa.

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että mikäli vuodelle 2022 osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä, tulee ko. summa huomioida lisänä vuoden 2023 investointiohjelmaa hyväksyttäessä.

Lisäksi valtuuston tulee vahvistaa suunnitelmavuodelle 2023 investointiohjelmaan investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa.Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että suunnitelmavuodelle 2023 varataan 1.005 miljoonan euron lisämääräraha kattamaan mm. yleisen kustannustason noususta johtuvia kustannuksia.

Päätös

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja kutsui paikalle kuultavaksi asiantuntijana teknisen johtajan Kimmo Lämsän.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuodelle 2022 vahvistettua talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirjaa investointien osalta. Muutos tehdään siten, että lentoaseman korjaustyöhankkeen avustusmääräraha ja investointikustannukset jaetaan kuluvalle vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023.

Jako toteutetaan seuraavasti: vuodelle 2022 kokonaisinvestointi 1.394 miljoonaa euroa, rahoitusosuus 1.394 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuodelle 2023 kokonaisinvestointi 2.704 miljoonaa euroa, rahoitusosuus 2.704 miljoonaa euroa.

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että mikäli vuodelle 2022 osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä, tulee ko. summa huomioida lisänä vuoden 2023 investointiohjelmaa hyväksyttäessä.

Lisäksi valtuuston tulee vahvistaa suunnitelmavuodelle 2023 investointiohjelmaan investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa.

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että suunnitelmavuodelle 2023 varataan 1.005 miljoonan euron lisämääräraha kattamaan mm. yleisen kustannustason noususta johtuvia kustannuksia.

Esteellisyys

  • Janne Näkkäläjärvi

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta Tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.