Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pieniin äänestysalueisiin liittyvät tehtävät

ENODno-2023-208

Valmistelija

  • Anne Keskitalo-Hohti, hallintopalvelusihteeri, anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vaalilain 82 § käsittelee vaalisalaisuuden turvaamista pienillä äänestysalueilla. Keskusvaalilautakunnan on tarvittaessa määrättävä, että pienten äänestysalueiden äänestysliput lasketaan joko yhdessä saman äänestysalueen ennakkoäänten kanssa tai yhdessä kunnan jonkin muun äänestysalueen taikka joidenkin muiden äänestysalueiden äänestyslippujen kanssa.

Äänestysalue on pieni äänestysalue, jos

1) äänestysalueessa on vähemmän kuin 50 hyväksyttyä vaalikuorta tai
2) keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että äänestysalueella käy vaalipäivänä vähemmän kuin 50 äänestäjää tai
3) keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että äänestysalueella käyttää äänioikeuttaan ennakkoon ja vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 äänestäjää tai että vaalisalaisuuden turvaaminen muutoin edellyttää, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet yhdistetään jonkun toisen tai joidenkin toisten äänestysalueiden äänestyslippujen kanssa.

Jos keskusvaalilautakunta arvioi, että vaalipäivänä jollain äänestysalueella äänioikeuttaan tulee käyttämään todennäköisesti vähemmän kuin 50 äänestäjää, voi keskusvaalilautakunta päättää, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Keskusvaalilautakunnan on mahdollisimman pian, viimeistään lauantaina 10.2.2024 kello 12 ilmoitettava asiasta vaalipiirilautakunnalle sekä ilmoitettava äänestysalueen vaalilautakunnalle se kellonaika vaalipäivänä, jolloin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen tuovat vaalikuoret äänestysalueelle.

​​​Keskusvaalilautakuntakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä yhden muun jäsenen on vaalipäivän äänestyksen aikana eli kello 9:n ja 20:n välillä vietävä äänestysalueen hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueen äänestyspaikkaan. Siellä heidän on vaalilautakunnan nähden avattava kuoret ja vaalisalaisuus säilyttäen otettava äänestysliput vaalikuorista ja pudotettava ne vaaliuurnaan. Vaalikuorten tuojien on tarvittaessa selvitettävä vaalilautakunnalle henkilöllisyytensä. Vaalilautakunnan on merkittävä vaalipöytäkirjaan toimituksen kellonaika, vaalikuorten lukumäärä sekä vaalikuoret tuoneiden henkilöiden nimet.

Näiden toimenpiteiden tuloksena kyseisessä äänestysalueessa ei muodostu lainkaan ennakkoäänestyksen tulosta, vaan ainoastaan vaalipäivän äänestyksen tulos. Tuloslaskentajärjestelmässä ja tilastoissa äänestysalueen kaikki äänet merkitään vaalipäivän ääniksi.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että Kilpisjärven ja Karesuvannon äänestysalueet ovat pieniä äänestysalueita. Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalipäivän äänestyksen aikana ennakkoäänestysvaalikuoret äänestysalueille yhdistettäväksi kyseisen alueen vaalipäivän äänien kanssa.

Ennakkoäänet vaalialueille 002 ja 003 toimittavat varapuheenjohtaja Marja-Leena Vieltojärvi ja Pirita Palismaa vaalipäivän aikana. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.