Keskusvaalilautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Yleisen ennakkoäänestyksen valmistelut

ENODno-2022-318

Valmistelija

  • Hannele Kumpulainen, hallintosuunnittelija, hannele.kumpulainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vaalilain 17 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestykseen.

Ennakkoäänestykseen on aiemmissa vaaleissa valittu vaalitoimitsijoiksi kunnan henkilöstöä. He ovat toimineet vaalitoimitsijoina työtehtäviensä ohessa, ja ovat näin ollen kokeneita vaalitoimitsijoita. Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoille maksetaan erillinen korvaus vaalityöstä tulevissa vaaleissa 5 € / tunti.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää vaalilain 17 §:n perusteella määrätä seuraavat henkilöt vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi:

Pia Korva, Mihku Näkkäläjärvi, Sisko Keskitalo, Taina Harju, Sirpa Mannela, Virpi Töyrylä, Raili Vienola, Marja-Leena Saukkonen ja Heli Mäkelä.

Saamenkielinen palvelu toteutetaan siten, että saamenkielentaitoinen vaalitoimitsija on kunnanvirastolla, ja saatavilla kutsuttaessa paikan päälle.

Samalla keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa määräämään myös muita henkilöitä vaalitoimitsijoiksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

nimetyt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Enontekiön kunnan keskusvaalilautakunta
Postiosoite:
Ounastie 165
99400 Enontekiö
Sähköposti: kirjaamo@enontekio.fi               

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.