Keskusvaalilautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut

ENODno-2022-318

Valmistelija

  • Hannele Kumpulainen, hallintosuunnittelija, hannele.kumpulainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Laitosäänestys

Vaalilain 9 § nojalla vaalitoimikunnan on toimitettava ennakkoäänestys laitoksissa. Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 15.11.2022 § 289  päättänyt eduskuntavaalien 2023 laitosäänestyspaikasta. Edellä mainitun päätöksen mukaan laitosäänestys Enontekiöllä suoritetaan vanhainkoti Luppokodilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat, jotka huolehtivat kotiäänestysten toimittamisesta. Enontekiöllä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina ovat olleet vaalitoimikunnan jäsenet.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake lähetetään niille, jotka ovat edellisissä vaaleissa (aluevaalit 2022) äänestäneet kotonaan. Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedoksi kunnanhallituksen 15.11.2022 § 289 päätöksen mukaisen laitosäänestyspaikan.

Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan jäsenet.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.