Keskusvaalilautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Selostus

Vaalilain 14 §:n 1 momentin mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Edelleen keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Todetaan että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen, joten kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Marja-Leena Vieltojärvi.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pirita Palismaan ja Paavo Isohannin.

Edelleen keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.