Keskusvaalilautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kiertävän äänestysauton hankinta, eduskuntavaalit 2023

ENODno-2023-26

Valmistelija

  • Hannele Kumpulainen, hallintosuunnittelija, hannele.kumpulainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnanhallituksen 15.11.2022 § 289 päätöksen mukaan eduskuntavaalien ennakkoäänestysaikana 22.3- 24.3.2023 kiertää äänestysauto. 

Enontekiöläisiltä kuljetusyrittäjiltä on pyydetty tarjoukset kiertävästä äänestysautosta perjantaihin 17.2.2023 klo 14.00 mennessä.

Ehdotus

Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tarjouksen jättäjä oli Enontekiön Taksipalvelu Oy.
Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä Enontekiön Taksipalvelu Oy:n tekemän tarjouksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Tarjouksen jättänyt

Muutoksenhaku

OIKAISUOHJE (pienhankinnat)

​​​​Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).

Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

​Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Enontekiön kunta /____________________
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköposti: kirjaamo(at)enontekio.fi
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.​​​