Keskusvaalilautakunta, kokous 21.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Keskusvaalilautakunnan II sihteerin ottaminen

ENODno-2022-318

Valmistelija

  • Hannele Kumpulainen, hallintosuunnittelija, hannele.kumpulainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.

Vaalilain (714/1998) 14 §:ssä säädetään kunnan keskusvaalilautakunnan työskentelystä. Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Enontekiön kunnassa keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävää on vuodesta 2018 hoitanut hallintosuunnittelija.

Keskusvaalilautakunnalla on lähtökohtaisesti ollut yksi sihteeri. Kahden sihteerin ottaminen on tarpeen vaalien menestyksellisen järjestämisen turvaamiseksi.

Ellenoora Mäkinen on ilmoittanut suostumuksensa keskusvaalilautakunnan II sihteeriksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää ottaa henkilöstö-ja taloussihteeri Ellenoora Mäkisen keskusvaalilautakunnan II sihteeriksi eduskuntavaaleihin 2023.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

valittu

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Enontekiön kunnan keskusvaalilautakunta
Postiosoite:
Ounastie 165
99400 Enontekiö
Sähköposti: kirjaamo@enontekio.fi               

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.