Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Talousarvio 2024 hyvinvointilautakunta

ENODno-2023-186

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 27.6.2023 § 180 talousarvioraamin 2024. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 8 miljoonaa euroa. Edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon. 

Hyvinvointilautakunnan hyväksyttyyn (23.9.2023/§ 89) talousarvioon vuodelle 2024 on tullut muutoksia. Hyvinvointilautakunta käsittelee uudelleen muutetun talousarvion 2024.  

Verotuloennuste ja valtionosuudet ovat tuoreen ennusteen mukaan selkeästi alempia kuin raamin hyväksymisen aikaan. Tämän johdosta talousarvio nykyisellä raamilla johtaa alijäämäiseen tilikauteen. Hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen kulurakenteen tarkastelun jälkeen toimialojen kuluja saatiin vähennettyä n. 28 000 euroa. 0petustoimen tulorakenteessa on huomioitu saamenkieliseen opetukseen saatavan tuen nousu.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.10.2023/§ 229 tehnyt päätöksen esittää valtuustolle, että ateria- ja puhtauspalvelut- toimiala siirretään 1.1.2024 alkaen hyvinvointilautakunnan alaiseksi toimialaksi. Siirto edellyttää muutosta hyväksyttyyn talousarvioraamiin. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Labba, virpi.labba@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2024.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto