Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Opetustoimen ylitysanomus vuoden 2023 talousarvioon

ENODno-2023-306

Valmistelija

  • Virpi Labba, virpi.labba@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimen vuoden 2023 talousarvioon varattu määräraha on ylittymässä. Kolmasosavuosikatsauksen mukaan opetustoimen toimintakate on noin 77,5%. Talousarvio on ylittymässä arviolta 150 000 eurolla, jota ei saada katettua kustannuspaikkojen muutoksilla. Talousarvion ylitys johtuu henkilöstömenojen, palvelujen ostojen, sekä tarvikehankintojen vuoksi.

Henkilöstömenojen osalta 1.6.2023 toteutuneet palkkojen yleiskorotukset olivat talousarviota 2023 laadittaessa arvioitua hieman suuremmat. Palkkakustannusten muutoksesta johtuen palkkakulujen ylitys tulee olemaan noin 28 500 euroa. Palvelujen ostojen suurin kuluerä on kuljetusten järjestäminen. Kuljetussopimukset on kilpailutettu ja uudet sopimukset ovat olleet voimassa elokuusta 2023 alkaen. Kuljetusten osalta ylitys tulee olemaan arviolta 184 000 euroa. Tarvikehankinnoissa on tullut ylityksiä uusien kirjasarjojen hankintojen, kannettavien tietokoneiden, opettajien työpuhelimien sekä tarvikkeiden inflaatiokorotusten myötä. Tarvikkeiden osalta ylitys tulee olemaan noin 17 700 euroa.

Toimintatuottojen osalta on saatu talousarvion 2023 ennakoitua enemmän tukea saamenkielisen opetuksen järjestämiseen. Muutos johtuu saamenkielisten tuntien lisäämisestä, sekä siitä että maksuttoman toisen asteen koulutuksen vuoksi myös lukion saamenkieliseen opetukseen saadaan tukea. Muutos saadun tuen osalta tulee olemaan noin 82 000 euroa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Labba, virpi.labba@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Enontekiön kunnan hallintosäännön (Kvalt 15.2.20237 8§) mukaisesti lautakunta vastaa alaistensa tehtäväalueiden määrärahojen käytön seurannasta toimialajohtajien- ja vastaavien toimittamien raporttien perusteella. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle sitten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotuksen talousarviokauden aikana.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle  ja edelleen kunnanvaltuustolle opetustoimen talousarvioon vuodelle 2023 lisämäärärahan 150 000 euroa.

 

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta esittää kunnahallitukselle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset talousarvioon 2023:

- Invesvestoihin varattu Säilö-ohjelman hankinta siirretään opetuksen käyttötalousarvioon 30 000 euroa, koska se ei kuulu investointiin.

- Nuorisopalveluista siirretään 50 000 euroa opetustoimen talousarvioon, jolloin nuorisopalveluille jää 68 274 euroa talousarvioon 2023.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että opetustoimelle myönnetään lisämääräraha 80 000 euroa, jolloin opetustoimen talousarvio 2023 on 3 000 056 euroa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tiedoksi

kunnanhallitus, taloushallinto