Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Hanke: Saamenkielisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa

ENODno-2023-296

Valmistelija

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on lähettänyt Enontekiön kunnalle virallisen yhteistyöpyynnön 12.10.2023 koskien alueellista nuorisotyön kehittämishanketta De! 2 - Saamenkielinen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa. 

Saamenkielinen nuorisotyö kuuluu saamen kielilain mukaisesti kuntien lakisääteisiin palveluihin. Saamelaisnuoret ovat toistuvasti nostaneet esille toiveen saamenkielisestä nuorisotyöstä.

Hankkeessa on tarkoituksena mallintaa saamelaiskulttuuriin pohjautuvaa nuorisotyötä, jolloin saamelainen kulttuuri ja perinteinen tieto nousee toiminnassa keskiöön. Tarkoituksena on näin myös vahvistaa saamelaisnuorten kulttuuri-identiteettiä ja saamen kielten käyttöä vapaa-ajalla. Projektityöntekijä vastaa hankkeen käytännön järjestelyistä sekä toteutuksesta ja raportoinnista.

Kunnilla on ollut mahdollisuus kommentoida hankesuunnitelmaa 6.10.2023 saakka. 

Hankeaika on 1.1.-31.12.2024, johon avustusta haetaan Lapin aluehallintovirastosta. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto tekee avustushakemuksen 10.11.2023.

Hankkeen kustannukset ovat 70 322 euroa, josta Lapin aluehallintoviraston avustusta on 63 289,80 euroa. Avustuksen omavastuu on 7031,20 euroa (10 %), josta nuorisoneuvoston omavastuuosuus on 4 000 euroa. Neljän kunnan omavastuuosuudeksi jää 3032,20 euroa, josta kuntakohtainen osuus on 758,05 euroa 

Hankkeen toteuttaja on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja käytännön toteuttamisesta vastaa Saamelaiskäräjille palkattava projektityöntekijä. Saamelaiskäräjillä hankkeesta vastaa nuorisosihteeri. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi on pyydetty Enontekiön, Inarin, Sodankylä ja Utsjoen kunnat sekä Saamelaisalueen koulutuskeskus. Lisäksi nuorisokeskus Vasatokka on kiinnostunut yhteistyöstä. Hankkeen ohjausta varten perustetaan ohjausryhmä, jossa Saamelaiskäräjät, nuorisoneuvosto ja yhteistyökumppanit ovat edustettuina. Ohjausryhmä vastaa muun muassa projektityöntekijän valinnasta, hankkeen edistymisen seuraamisesta ja saamenkielisen nuorisotyön kehittämisen edistämisestä antamalla esityksiä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle. Saamelaiskäräjien taloushallinto vastaa hankkeen kirjanpidosta.

Hankkeelle on tarkoitus hakea jatkoa vuodelle 2025 Lapin aluehallintovirastosta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, vt. sivistysjohtaja, sarita.helttunen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää osallistua saamelaisalueen nuorisotyön kehittämishankkeeseen De! 2 - Saamenkielisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa-hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 2024, jossa Enontekiön kunnan omavastuuosuus on 758,05 euroa, ja hankkeen toiseen vaiheeseen vuonna 2025, jos hanke toteutuu ja kuntakohtainen osuus pysyy saman suuruisena.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, taloushallinto