Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Enontekiön koulujen poissaoloihin puuttumisen malli

ENODno-2023-305

Valmistelija

  • Virpi Labba, virpi.labba@enontekio.fi

Perustelut

Perusopetuslakia on muutettu § 26 osalta 1.8.2023 seuraavasti:

"Opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja sekä seurata ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle."

Jokaisella koululla tulee olla selkeä malli, miten poissaoloja seurataan, mitkä ovat poissaolotuntirajat ja miten poissaoloihin puututaan. Painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta kouluun kiinnittymiseksi. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä on käsitellyt Enontekiön mallia kokouksessaan 21.9.2023 ja esittänyt toimintamalliksi Enontekiön malli koulupoissaolojen seuraamiseen ja puuttumiseen. Koulupoissaolojen seuraamisen ja puuttumisen mallista on lisäksi keskusteltu opetushenkilöstön kokouksessa.

Hyvinvointilautakunta koulutuksen järjestäjän edustajana hyväksyy mallin poissaolojen seuraamiseksi ja puuttumiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Labba, virpi.labba@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan esi- ja perusopetuksen toimintamallin Enontekiön malli koulupoissaolojen seuraamiseen ja puuttumiseen Enontekiön koulujen perusopetuksessa 10.11.2023 alkaen. 

Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Koulujen johtajat, apulaisjohtaja ja oppilashuoltoryhmä