Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan osavuosikatsaus 1-6/2021

ENODno-2021-159

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden toteuma 1-6/2021 esitetään kokouksessa (oheismateriaalina).

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden 1-6/2021 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitteli osavuosikatsauksen. Lautakunta keskusteli Hetta Hiihtomaan tilanteesta ja liikuntapaikkamestarin toimesta.

Tiedoksi

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.