Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Talousarvio 2022 / Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri

ENODno-2021-229

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.6.2021 § 41 päättänyt vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan vuoden 2022 talousarvioraamin 720 000 euroa. Kunnanhallitus on antanut 16.8.2021 § 156 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2022- 2024 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan BSC-korttiesitys on käsitelty toimialan henkilöstön kesken 15.9.2021. Vuoden 2022 talousarvioesitys ja BSC-kortti oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisen vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan talousarvioesityksen ja BSC-kortin hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2022.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

 

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitteli lautakunnalle toimialan talousarvion ja BSC-tuloskortin vuodelle 2022. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.