Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talousarvio 2022 / Sosiaalitoimi

ENODno-2021-229

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.6.2021 § 41 päättänyt sosiaalitoimen vuoden 2022 talousarvioraamin 3 150 000 euroa. Kunnanhallitus on antanut 16.8.2021 § 156 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2022–2024 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Sosiaalitoimen tuloskorttiesitys on käsitelty toimialan henkilöstön kesken 27.9.2021. Sosiaalitoimen vuoden 2022 talousarvio- ja tuloskorttiesitys toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta ja vastuuviranhaltijat ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisen sosiaalitoimialan talousarvioesityksen ja tuloskortin hyväksymistä vuodelle 2022.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Johtava sosiaalityöntekijä esitteli sosiaalitoimen tuloskortin painopisteet ja talousarvioehdotuksen sisällöt raamin 3 150 000 eur mukaisesti. Lautakunta keskusteli Luppokodin henkilöstövajeesta todeten, että ikääntyvien yksikön henkilöstötilanne palvelujen käyttöasteineen otetaan kokonaisuutena lautakunnan tarkasteluun myöhemmin. Lydia Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:57. Marko Keskitalo esitti A-tilan kunnostamista käyttöön. Heikki Järvistö esitti ulkoiluystävien puolesta neljän pyörätuolin hankkimista Luppokodin asukkaiden ulkoilutukseen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus  Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.