Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-6/2021

ENODno-2021-271

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion toteutumista. Sosiaalitoimen toteuma 1-6/2021 esitellään kokouksessa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee sosiaalitoimen toteuman 1-6/2021 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

 

Kokouskäsittely

Johtava sosiaalityöntekijä esitteli osavuosikatsauksen. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus  Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.