Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025

ENODno-2021-368

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnan tulee laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman osia voidaan liittää osaksi kunnan kuntastrategiaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän laatiman "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025" tiedoksi. Hyvinvointilautakunta päättää lähettää suunnitelman lausuttavaksi kunnan eri toimielimille ja -aloille sekä nimetyille yhdistyksille ja järjestöille. Lisäksi suunnitelma lähetetään lausuttavaksi seurakunnalle sekä Enontekiön ja Muonion perusterveydenhuollolle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.