Hyvinvointilautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 LISÄPYKÄLÄ: Kotipalvelun kaksikielisen lähihoitajan toimen täyttäminen/hakuajan jatkaminen (lisäpykälä)

ENODno-2021-341

Valmistelija

 • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi
 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön ikääntyneiden palveluissa kotipalvelussa on vapautunut kaksikielisen lähihoitajan toimi 30.8.2021 alkaen. Toimi on ollut haettavana 16.9.2021 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin yksi. Hakija ei täytä toimen kelpoisuusehtoja.

Kunnan henkilöstöohjeen (Luku 4, kohta 4.4 Viran/toimen perustaminen/lakkauttaminen) mukaan viran/toimen tullessa avoimeksi tulee selvittää kelpoisuusehdot ja niiden ajantasaisuus ja tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen tulee tehdä päätös kelpoisuusehdoista ennen täyttömenettelyn aloittamista.

Edelleen henkilöstöohje linjaa seuraavaa: valintaa edellyttää pääsääntöisesti haastattelu, johon tulee kutsua vähintään kolme valintakriteereiden perusteella ko. tehtävään pätevintä hakijaa.  Haastatteluun tulee valita henkilöt, jotka täyttävät tehtävälle asetetun kelpoisuusvaatimuksen ja soveltuvat työkokemuksen sekä muiden tietojen ja taitojen osalta ko. tehtävään. Perustellusta syystä haastattelu voidaan jättää tekemättä, mikäli kaikki haastatteluun kutsuttavat ovat jo entuudestaan tunnettuja omassa kunnassa tehdyn saman alan työuran perusteella tai kyseessä on lyhytaikainen (enintään 8 kk) sijaisuus tms.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, ettei hakijaa valita tehtävään, koska hän ei täytä toimen kelpoisuusehtoja. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön toimeenpanemaan tehtävän uudelleenhaun prosessin. Edelleen hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

 • Marko Keskitalo

Kokouskäsittely

Marko Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.