Hyvinvointilautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Hakemus palkattomasta opintovapaasta 

ENODno-2020-242

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Luppokodin hoitaja on tehnyt 14.10.2020 webTallennus -järjestelmässä sähköisen hakemuksen sekä lähettänyt 16.10.2020 sähköpostitse hakemuksen palkattomasta opintovapaasta ajalle 1.1.2021-31.5.2021. Henkilölle on aiemmin myönnetty samaan opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata ajalle 1.10.2020-31.12.2020.

Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.

Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia säästövapaita ei ole pitämättä.

Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:

Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa) viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta. Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.

Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.

KvTes:n mukaan harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ-/virkavapaasta on kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.

Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana.

Sijaisjärjestelyistä on sovittu suullisesti hakemuksessa esitetylle ajankohdalle.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Johtava sosiaalityöntekijä muutti esitystään kokouksen aikana ja esittää, että hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön tekemään päätöksen Luppokodin hoitajan palkattoman opintovapaan myöntämisestä ja tuomaan päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakuntaan. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön tekemään päätöksen palkattoman opintovapaan myöntämisestä ja tuomaan päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakunnan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö oli paikalla asiantuntijana ja esitteli asiaa. Käsittelyn aikana tuli ilmi, että ennen päätöksen tekemistä on tarpeen tehdä vielä henkilöstöohjeen mukaisia lisäselvityksiä liittyen hakijan vuosilomiin ja säästövapaisiin. 

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Perustelut

Luppokodin hoitaja on hakenut 28.3.2021 sähköpostitse jatkoa palkattomalle opintovapaalle ajalle 1.6.-31.12.2021 (7 kk). Henkilölle on aiemmin myönnetty samaan opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata vuosina 2020-2021 yhteensä 10,5 kuukautta.

Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku, Toimivalta henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.

Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia säästövapaita ei ole pitämättä.

Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:
Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa) viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta. Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.

Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.

KVTES:n mukaan harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ-/virkavapaasta on kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.

Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hakijalle palkattoman opintovapaan ajalle 1.6.-31.12.2021. Lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan sijaisuuden haettavaksi ja päättämään valinnasta viranhaltijapäätöksellä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli asiaa lautakunnalle. 

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin sairaanhoitaja Heidi Risto on hakenut kirjallisesti palkatonta opintovapaata ajalle 1.7.2022-18.12.2022 (5,5 kuukautta). Hakijalle on aiemmin myönnetty samaan opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata vuosina 2020-2021 yhteensä 17,5 kuukautta.

Haettavaa opintovapaa-aikaa edeltävästi hakija tekee työtä 100% työajalla 30.5.2022 alkaen siten, että kertynyt, edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosiloma (15 pv) tulee pidettäväksi ajalla 9.6.-30.6.2022.

Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.

Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia säästövapaita ei ole pitämättä.

Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:

Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa) viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta. Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on siirtynyt SOTE-sopimuksen piiriin 1.9.2021 lukien. Virka- ja työvapaiden osalta noudatetaan KVTES:n lukuja ja liitteitä. Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen. KVTES:n mukaan harkinnanvaraisella virka- /työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka- /työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ- /virkavapaasta on kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.

Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana.

Hakemus oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hakijalle palkattoman opintovapaan ajalle 1.7.-18.12.2022. Lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan vuosiloma- ja opintovapaa-ajalle sijaisuuden haettavaksi sekä päättämään valinnasta viranhaltijapäätöksellä. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia