Hyvinvointilautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Hakemus palkattomasta opintovapaasta

ENODno-2022-139

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kotipalvelun lähihoitaja Tiina Korkalo on hakenut kirjallisesti palkatonta opintovapaata ajalle 2.8.2022-30.6.2023. Haettavaa opintovapaa-aikaa edeltävästi hakija pitää edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat sekä pitämättömät säästövapaat Lapin hyvinvointialueen suosituksen mukaisesti.

Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.

Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia säästövapaita ei ole pitämättä.

Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:

Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa) viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta. Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on siirtynyt SOTE-sopimuksen piiriin 1.9.2021 lukien. Virka- ja työvapaiden osalta noudatetaan KVTES:n lukuja ja liitteitä. Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen. KVTES:n mukaan harkinnanvaraisella virka- /työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka- /työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ- /virkavapaasta on kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.

Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana.

Hakemus oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hakijalle palkattoman opintovapaan ajalle 2.8.2022-30.6.2023. Lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan vuosiloma- ja opintovapaa-ajalle sijaisuuden haettavaksi sekä päättämään valinnasta viranhaltijapäätöksellä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia