Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan talousarvio 2021

ENODno-2020-199

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 §28 päättänyt vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan vuoden 2021 talousarvioraamin 710 000 euroa. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2021- 2023 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan BSC- korttiesitys on käsitelty toimialan henkilöstön kesken 11.9. ja 15.9.2020. Vuoden 2021 talousarvioesitys ja BSC- kortti (tehtävät ja tavoitteet) oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisen vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan talousarvioesityksen ja BSC- kortin hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitteli toimialan vuoden 2021 talousarvion ja BSC-tuloskortin.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.