Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan osavuosikatsaus 1-7/2020

ENODno-2020-122

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden toteuma 1-7 / 2020 esitetään kokouksessa (oheismateriaalina).

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden 1-7/2020 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitteli vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden 1-7/2020 osavuosikatsauksen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.