Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sosiaalitoimen toimialan talousarvio 2021

ENODno-2020-189

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 27.5.2020 § 28 sosiaalitoimen vuoden 2021 talousarvioraamin 3 050 000 €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112 toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.

Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuina kunnan yleisistä tavoitteista.  

Sosiaalitoimen v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta ja vastuuviranhaltijat ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisen sosiaalitoimen talousarvioesityksen ja BSC-kortin hyväksymistä vuodelle 2021. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisen sosiaalitoimen talousarvioesityksen ja BSC-kortin hyväksymistä vuodelle 2021. Talousarvioesitykseen sisältyy ikääntyneiden yksikön ikääntyneiden avopalvelujen sairaanhoitajan ja hoiva-avustajan toimien henkilöstölisäys ja talousarvioesityksen  suuruus on 3 128 093  €.

Kokouskäsittely

Johtava sosiaalityöntekijä esitteli sosiaalitoimen toimialan talousarvion menojen kohdentumista ja sosiaalipalveluiden talousarvioehdotuksen sisältöjä sekä sosiaalitoimen toimialan BSC-tuloskortin tavoitteita.

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli ikääntyneiden yksikön talousarviota ja sisältöjä. Käsittelyn kuluessa vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitti ikääntyneiden yksikköön määrärahan lisäystä ikääntyneiden avopalveluihin sairaanhoitajan ja hoiva-avustajan toimiin, joiden kustannukset ovat yhteensä 69 000 euroa. Outi Kurkela ja Ulla Keinovaara kannattivat ikääntyneiden yksikön henkilöstölisäystä.

 

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.