Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Sosiaalitoimen toimialan osavuosikatsaus 1-7/2020

ENODno-2020-97

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-​ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion toteutumista. Sosiaalitoimen toteuma 1-​7/2020 esitellään kokouksessa.

Sosiaalitoimen toteutumisvertailu 1-​7/2020 on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee sosiaalitoimen toteuman 1-​7/2020 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus  Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.