Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Lähihoitajan toimen täyttäminen ja haastatteluryhmän nimeäminen/Luppokoti

ENODno-2020-204

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ikääntyneiden palveluyksikössä Luppokodilla on avoimena lähihoitajan toimi. Henkilöstöjohtaja on antanut toimelle täyttöluvan sähköpostilla 15.9.2020. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa Luppokodin avoimena olevan lähihoitajan toimen haettavaksi.

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä lähihoitajan valintaa varten haastatteluryhmän, joka laatii, kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastateltuaan esityksen valinnasta lautakunnalle. Haastatteluryhmään nimetään kaksi lautakunnan jäsentä, henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Esitys valinnasta tuodaan marraskuun kokoukseen.

Edelleen hyvinvointilautakunta päättää, että mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei hakuajan päätyttyä ole, toimi laitetaan uudelleen haettavaksi. Haastatteluprossessista vastaa sama haastatteluryhmä. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan siten, että avoimen toimen hakuaika päättyy 26.10.2020 klo 15.00.

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö saapui kokoukseen tämän pykälän alussa. Lautakunnan puheenjohtaja ehdotti keskustelun kuluessa, että päätösehdotukseen lisätään avoinna olevan toimen hakuajan päättymisajankohdaksi 26.10.2020 klo 15.00.

Tiedoksi

Haastatteluryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.