Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lähihoitajan toimen täyttäminen/ Luppokoti

ENODno-2020-98

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Luppokodin lähihoitajan toimeen hyvinvointilautakunnan 13.8.2020 kokouksessa valittu on ilmoittanut 27.8.2020 saapuneella sähköpostilla, että ei ota tehtävää vastaan. Hyvinvointilautakunnan 13.8.2020, § 54 päätöksen mukaisesti lähihoitajan toimi on laitettu uudelleen haettavaksi, hakuaika päättyi 21.9.2020 klo. 15.00. Haastatteluprosessista vastaa aiemmin valittu haastatteluryhmä. Haastatteluryhmä toteuttaa kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden haastattelut 22.9.-23.9.2020 ja esitys tuodaan 24.9.2020 kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää lähihoitajan toimen valinnasta kokouksessa. Mikäli kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ei ole, hyvinvointilautakunta päättää laittaa lähihoitajan toimen uudelleen haettavaksi. Haastatteluprosessista vastaa sama haastatteluryhmä. 

Päätös

Lautakunta päätti, että avoinna oleva lähihoitajan toimi laitetaan uudelleen haettavaksi siten, että avoinna olevan toimen hakuaika päättyy 26.10.2020 klo 15.00.  Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, avoinna ollut toimi voidaan täyttää määräaikaisesti.

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö kertoi, että avoinna olleeseen lähihoitajan toimeen ei tullut yhtään hakemusta. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.