Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Katsaus Kotiseutumuseon korjaustarpeisiin

ENODno-2020-194

Valmistelija

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kotiseutumuseon pihapiirissä on alueelle siirrettyjä vanhoja hirsirakennuksia ja niissä jonkin verran vanhaa esineistöä. Museoalue ja rakennukset ovat yleisölle avoinna kesäisin. Alueella ja päärakennuksessa järjestetään joitain pienimuotoisia kesätapahtumia. Hyvinvointilautakunta tutustui Kotiseutumuseon alueeseen 16.5.2019 ja keskusteli kotiseutumuseon tulevaisuuden näkymistä ja eri vaihtoehdoista toiminnan jatkon suhteen 22.8.2019.

Palotarkastaja kartoitti tilojen, niissä sijaitsevien tulisijojen, sekä rantasaunan, paloturvallisuutta ja soveltumista museo ja tapahtumakäyttöön. Palotarkastuspöytäkirjaan 28.5.2019. on kirjattu useita korjaustoimenpiteitä, jotka tulee tehdä ennen tulisijojen käyttöä. Toistaiseksi tulisijat ovat käyttökiellossa, mutta muuten tiloja voi käyttää.

Rakennustarkastaja Arto Kantola arvioi tilojen kuntoa 5.6.2020. Sisäkatosta pudonnut lauta ja navetan kulkusilta korjattiin, ennen museon avaamista yleisölle 30.6.2020. Rakennuttajapalvelu Jarjotek Oy on 8.9.2020 laatinut kuntoarvion ja kustannusarvion kotiseutumuseoiden kiinteistöjen korjaamiseksi. Arvioitu kokonaiskustannus on 102 000€.

Kiinteistöjen korjaamiseen voi hakea Museovirastolta Paikallismuseoiden hankeavustusta, jota myönnetään maksimissaan 10 000e/vuosi, enintään kolme vuotta peräkkäin. Neljäs peräkkäinen vuosi on joissain tapauksissa mahdollinen. Avustus edellyttää 20% omarahoitusosuutta. Avustus on suunnattu yleishyödylliseen museotoimintaan, eikä avustuksen myöntäjä osannut puhelinneuvottelussa 14.9.2020 sanoa, mikä tulee olemaan sen kanta, jos kiinteistöt ovat edelleen Enontekiön kehitys Oy:n hallinnassa. Museovirasto ohjeisti kuitenkin hakemaan avustusta. Kotiseutumuseon kiinteistöjen siirtyminen Enontekiön kehitykseltä Enontekiön kunnan hallintaan on valmistelussa ja tullee voimaan 1.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kotiseutumuseon kiinteistöjen korjausavustukseen vaadittavan omarahoitusosuuden 2500€ varaamista kulttuurin vuoden 2021 talousarvioon, sekä avustuksen hakemista Museovirastolta korjauksiin.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kotiseutumuseon kiinteistöjen korjausavustukseen vaadittavan omarahoitusosuuden 2500 € varaamista kulttuurin vuoden 2021 talousarvioon, sekä avustuksen hakemista Museovirastolta korjauksiin. Mikäli avustusta ei myönnetä korjauksiin, asia tuodaan uudelleen hyvinvointilautakunnan käsittelyyn.  Hyvinvointilautakunta päätti edelleen Alpo Peltovuoman esityksen mukaisesti ottaa kiirellisimmiksi korjauskohteiksi päärakennuksen ja Vieno Kyrön rakennuksen katot, jotka ovat kuntoarvion mukaan heikoimmassa kunnossa. 

Kokouskäsittely

Heli Nurmi esitteli lautakunnalle kotiseutumuseon korjaustarpeita ja tehtyä kuntoarviota ja kertoi museoviraston avustusmahdollisuuksista korjauskustannuksiin. Lautakunta keskusteli asiasta ja keskustelun kuluessa Alpo Peltovuoma esitti, että aloitetaan kattojen korjaukset päärakennuksen ja Vieno Kyrön rakennuksen katoista, jotka ovat kuntoarvion mukaan heikoimmassa kunnossa.

Jari Kultima saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Tiedoksi

tekninen johtaja, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta, Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.