Hyvinvointilautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 LISÄPYKÄLÄ: Vastaavan sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen (lisäpykälä)

ENODno-2022-122

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.3.2022 (§ 67) päättänyt perustaa hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti vanhainkoti Luppokodille vastaavan sairaanhoitajan viran sekä vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi sairaanhoitajan tutkinnon (AMK) sekä työkokemusta terveydenhuoltoalan esihenkilö- ja/tai asiantuntijatehtävistä vähintään 1 vuosi. Saamen kielen taito luetaan hakijalle eduksi.

Enontekiön hallintosäännön 5. luvun 39 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. 

Henkilöstöjohtaja on myöntänyt viralle täyttöluvan (Hallintosääntö, 5. luku 40 §). Rekrytointiprosessista vastaa vanhustenhuollon palvelupäällikkö.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää julistaa Luppokodin vastaavan sairaanhoitajan viran haettavaksi kunnanhallituksen vahvistamien kelpoisuusehtojen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta päättää, että viran täyttämisessä käytetään rekrytointilisää (200€/kk) koeajalla (6 kk).

Hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmään hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, Luppokodin sairaanhoitajan ja vanhustenhuollon palvelupäällikön. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan, ja haastatteluryhmän esitys tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävä uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja