Hyvinvointilautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kuntasitoumuspyyntö VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

ENODno-2022-113

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien sitoumusta VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle: Palvelujen ja ennaltaehkäisevien toimien vahvistamisen ja kehittämisen suunnitelmat vuosille 2023-2025 hankkeeseen osallistumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeen, jonka tavoitteet jakautuvat kolmen investointikokonaisuuden alle:

  • Investointi 1:ssä selvitetään heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä laaditaan kehittämissuunnitelma vuosille 2023-2025. Lisäksi vuonna 2022 jalkautetaan digitaalisia palvelumalleja ja edistetään niiden käyttöönottoa.
  • Investointi 2:ssa osallistutaan hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin kansalliseen suunnitteluun ja sen edellyttämään tiedonkeruu- ja määrittelytyöhön. Konseptin alueellista toimeenpanoa edistetään jo vuoden 2022 aikana.
  • Investointi 4:ssa tehdään kansallista yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa osallistumalla asiakaspalautteen keräämisen suunnitteluun, määrittelyyn ja pilotointiin sekä toteuttamalla Lapin hyvinvointialueen kypsyystason arviointi, digitaalisten palvelujen nykytilan kuvaus ja toimeenpanosuunnitelman valmistelu.

Hanketta hallinnoi Kolpeneen kuntayhtymä ja toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 806 340 euroa. Valtionavustus kattaa tästä 100 prosenttia eli omarahoitusosuutta ei tarvita. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja molemmat sairaanhoitopiirit ovat mukana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Enontekiön hyvinvointilautakunta päättää, että Enontekiö sitoutuu osallistumaan VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle: Palveluiden ja ennaltaehkäisevien toimien vahvistamisen ja kehittämisen suunnitelmat vuosille 2023–2025-hankkeeseen. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan edellyttäen, että Enontekiö saa hankerahoituksen avulla sote-toimialalle konkreettisia kehittämistoimia ja voimavaroja heikossa asemassa olevien kansalaisten palvelujen turvaamiseksi vuosina 2023-2025. 

Kokouskäsittely

Hyvinvointilautakunnan jäsenet keskustelivat hankehakemuksesta. Kritiikkiä esitettiin STM:n suuntaan ja hanketta hakeneelle Kolpeneen palvelukeskukselle siitä, tuoko laaja kehittämishanke jotakin konkretiaa Enontekiölle, kun hankeasiakirjoista ei käy ilmi, että konkreettisia tulostavoitteita olisi asetettu. Lisäksi pohdittiin, miten iso hankerahoitus jakautuu paikallisesti eri puolille Lappia. Kehittämisen teemoista lautakunnan jäsenet painottivat, että heikompiosaisten palvelujen turvaaminen ja digitalisaation käyttöönotto ovat tärkeitä Enontekiölle.

Tiedoksi

Kolpeneen palvelukeskuksen ky