Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 116 Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025

ENODno-2021-313

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kuntalain 28 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Enontekiön kunnan vanhusneuvostossa on  8 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää kahdeksan (8) jäsentä vanhusneuvostoon ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää varsinaisten jäsenten joukosta yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Asian esittelijänä toimi vs hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Kunnanhallitus valitsi vanhusneuvostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

varsinainen jäsen Outi Kurkela, varajäsen Elma Vuontisjärvi,  varsinainen jäsen Matti Eira, varajäsen Paavo Hyvönen, varsinainen jäsen Satu-Marja Eira-Keskitalo, varajäsen Asta Niemelä, jäsen Sirpa-Liisa Korva, varajäsen Paula Ahopelto, varsinainen jäsen Ritva Yli-Ollila, varajäsen Marja Näkkälä,  varsinainen jäsen Pirjo Järvistö, varajäsen Marja-Leena Vieltojärvi, varsinainen jäsen Antti-Oula Juuso, varajäsen Rauna Laukka ja varsinainen jäsen Tuula Kivipää, varajäsen Ritva Palo.

Leena Palojärvi esitti puheenjohtajaksi Satu-Marja Eira Keskitaloa ja Elli-Maria Kultima Outi Kurkelaa. Koska oli kaksi esitystä puheenjohtajaksi, niin puheenjohtaja esitti asian ratkaisemista enemmistövaalilla siten, että enemmän ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi ja vähemmän ääniä saanut varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtajan esitysvaalitavasta hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa vaalissa Outi Kurkela sai neljä ääntä ja Satu-Marja Eira-Keskitalo sai kolme ääntä, joten puheenjohtaja totesi Outi Kurkelan tulleen vanhusneuvoston puheenjohtajaksi ja Satu-Marja Eira-Keskitalon varapuheenjohtajaksi.

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elma Vuontisjärven sekä varsinaiseksi jäseneksi Satu-Marja Eira-Keskitalon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asta Niemelän. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm. Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä jäsentä ja varajäsentä. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja Outi Kurkela ja sihteeri Miia Ahlholm esittävät hyvinvointilautakunnalle, että vanhusneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen                                                          Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela                                                                   Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo                                              Asta Niemelä

Jaakko Alamattila                                                          Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila                                                                Matti Eira

Marja Näkkälä                                                               Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö                                                                  Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso                                                            Rauna Laukka

Tuula Kivipää                                                                 Ritva Palo     

 

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta nimeää vanhusneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt

Varsinainen jäsen                                                          Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela                                                                   Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo                                              Asta Niemelä

Jaakko Alamattila                                                          Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila                                                                Matti Eira

Marja Näkkälä                                                               Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö                                                                  Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso                                                            Rauna Laukka

Tuula Kivipää                                                                 Ritva Palo

Miia Ahlholm, sihteeri

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus teki päätöksensä 13.9.2021 §  221 vanhusneuvoston nimeämisestä. 

Päätökseen jäi informaatiokatkoksesta johtuen virhe koska vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä jäsentä ja varajäsentä. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hyvinvointilautakunta on esittänyt päätöksellään 30.9.2021 § 100 vanhusneuvoston kokoonpanon tarkistamista toimintasäännön mukaiseksi.

 

Varsinainen jäsen                                                          Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela                                                                  Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo                                             Asta Niemelä

Jaakko Alamattila                                                          Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila                                                                Matti Eira

Marja Näkkälä                                                               Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö                                                                  Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso                                                            Rauna Laukka

Tuula Kivipää                                                                 Ritva Palo   

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan tekemän esityksen vanhusneuvoston kokoonpanon tarkistamiseksi ja pyytää vanhusneuvostoa valmistelemaan esityksensä sen toimintasäännön tarkistamisesta siltä osin kuin se koskee vanhussneuvoston valintaa. Edelleen kunnanhallitus pyytää saattamaan vanhusneuvoston toimintasäännön kunnan kotisivuille tiedoksi.

Päätös on hallintolain 50 §:n mukainen asiavirheen korjaus.

Päätös

Kokouksessa tehty päätösehdotus: Kunnanhallitus itseoikaisee aikaisemman päätöksen vanhusneuvoston jäsenistä muiden jäsenten osalta paitsi valittujen valtuutettujen. Edelleen kunnanhallitus pyytää vanhusneuvoston puheenjohtajaa ja sihteeriä valmistelemaan esityksen muista jäsenistä hyvinvointilautakunnalle tasa-arvolain ja toimintasäännön mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin kokoustauko klo 16:18 - 16:26.

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Teos kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 5 luku. Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus määrittelee vaikuttamistoimielinten asettamista ja toimintaa seuraavasti:

Vaikuttamistoimielinten ja varsinaisten toimielinten keskeisin ero on se, ettei vaikuttamistoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Kunnanhallitus voi asettaa toimielimen järjestöjen ehdotusten pohjalta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi, vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Kuitenkaan päätöksentekoa koskevat lain säännökset tai hallintosäännön määräykset eivät tule suoraan sovellettavaksi. Tämän vuoksi vaikuttamistoimielinten työskentelytavat voivat olla varsinaisten toimielinten työskentelytapoja vapaamuotoisemmat ja toimielinten itsensä päätettävissä.

Vanhusneuvoston voimassa olevan toimintasäännön mukaan jäsenvalinnassa huomioidaan, että kunnan eri alueet, kummatkin sukupuolet sekä kunnan kieli- ja kulttuuriryhmät ovat edustettuina. Kunnan hallintosäännön (16 §) mukaan vanhusneuvostoon valitaan vähintään 2 valtuutettua.

Esitetyssä kokoonpanossa on huomioituna molemmat sukupuolet sekä eri kylien edustus seuraavasti: itäkylät 2 jäsentä (Ketomella ja Palojoensuu), kuntakeskus Hetta 2 jäsentä, käsivarren kylät 2 jäsentä (Kuttanen ja Karesuvanto), Leppäjärvi ja Näkkälä 2 jäsentä. Saamelaisedustus 2 jäsentä, molemmat sukupuolet edustettuina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vanhusneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt

Varsinainen jäsen                                                                                Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela                                                                                         Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo                                                                    Asta Niemelä

Jaakko Alamattila                                                                                Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila                                                                                      Matti Eira

Marja Näkkälä                                                                                     Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö                                                                                         Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso                                                                                  Rauna Laukka

Tuula Kivipää                                                                                       Ritva Palo

 

Miia Ahlholm, sihteeri

 

Edelleen hyvinvointilautakunta päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

Tiedoksi

Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri, kunnanhallitus