Hyvinvointilautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Luppokodin 50 % lähihoitajan toimen haettavaksi julistaminen

ENODno-2022-324

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodilla vapautuu lähihoitajan 50 % tehtävä 1.11.2022 lukien.

Kunnan henkilöstöohje linjaa palvelussuhteeseen ottamisesta: Työsopimuslain 2 luvun 5 §:n ja kunnallisen viranhaltijalain 22 §:n mukaisesti osa-aikaiselle työntekijälle/viranhaltijalle on tarjottava ensin työtä, jos työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä/viranhaltijoita sellaisiin tehtäviin, joita osa-aikainen voi tehdä.

Ikääntyneiden palveluissa toistaiseksi voimassa olevassa osa-aikaisessa lähihoitajan toimessa työskentelevä lähihoitaja on ilmoittanut, että ei ole halukas täydentämään osa-aikaista tehtäväänsä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa lähihoitajan osa-aikaisen toimen haettavaksi 50% työajalla siten, että työaikaa voidaan täydentää tarpeen mukaan. Hallintojohtaja on antanut toimelle täyttöluvan.

Edelleen hyvinvointilautakunta päättää nimetä haastatteluryhmään hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan ja vanhustenhuollon palvelupäällikön. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan, jonka jälkeen haastatteluryhmän esitys tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.