Hyvinvointilautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 LISÄPYKÄLÄ: Hyvinvointilautakunnan lausunto- ja selvitys: LAAVI/983/2022 (lisäpykälä)

ENODno-2021-198

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle lausunto- ja selvityspyynnön 9.8.2022 LAAVI/983/2022.

Lapin aluehallintovirasto on vastaanottanut********* tekemän kantelun Enontekiön hyvinvointilautakunnan toiminnasta. Kantelun mukaan ********* tekemää, sosiaalityöntekijän valintaa koskenutta oikaisuvaatimusta ei käsitelty hyvinvointilautakunnassa ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisuvaatimus oli toimitettu kuntaan 15.7.2021 ja se käsiteltiin 30.9.2021 pidetyssä kokouksessa, vaikka hyvinvointilautakunnalla oli ollut kokous myös 19.8.2021.

Aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan asiassa hyvinvointilautakunnan ja oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan kirjalliset selvitykset sekä antamaan oman lausuntonsa menettelyn laillisuudesta. Selvitystä pyydetään antamaan kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyen. Selvitykseen pyydetään liittämään jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista, elleivät ne jo ole kantelun liitteenä.

Määräaika selvitykseen vastaamiseen on 7.10.2022. Kunnanhallitus käsittelee hyvinvointilautakunnan ja oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan kirjalliset selvitykset ja antaa oman lausuntonsa menettelyn laillisuudesta kokouksessaan 4.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta antaa asiassa seuraavan kirjallisen selvityksen:

Perustuslain 21.1 §:n mukaisesti ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.”

Kyseinen perustuslaillinen oikeus sisältää viivytyksettömän asian käsittelyn lisäksi oikeuden saadaan asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeuden saada perusteltu päätös.

Johtava sosiaalityöntekijä, jonka 2.7.2021 tekemää päätöstä oikaisuvaatimus koskee, jäi virkavapaalle ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus hoidettiin siten, että sosiaalityöntekijä siirrettiin suostumuksensa mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ajalle 1.8.2021 -​ 31.7.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut kesälomakaudella, joka osaltaan on vaikuttanut asian käsittelyn nopeuteen.

Hyvinvointilautakunnan kokouksen 19.8.2021 esityslista lähti lautakunnan jäsenille 13.8.2021. Kyseinen oikaisuvaatimus siirtyi seuraavaan kokoukseen, koska oikaisuvaatimuksen asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi, asian valmistelu vaati 1.8.2021 aloittaneelta johtavalta sosiaalityöntekijältä asiaan huolellisen perehtymisen. Hyvinvointilautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksen asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi

Kokouskäsittely

Johtava sosiaalityöntekijä ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta. Hallintojohtaja toimii sihteerinä pykälän käsittelyssä.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.