Hyvinvointilautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kotipalvelun 50% lähihoitajan toimen haettavaksi julistaminen

ENODno-2022-319

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Ikääntyneiden palveluissa kotipalvelussa avautuu lähihoitajan 50% toimi 1.1.2023 lukien.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2022, § 195 muuttaa kodinhoitajan 50% viran lähihoitajan 50% toimeksi hyvinvointilautakunnan esityksestä (18.8.2022, § 54).

Hallintojohtaja/henkilöstöjohtaja on myöntänyt toimelle täyttöluvan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa kotipalvelun 50% lähihoitajan toimen haettavaksi. Hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmään hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan ja vanhustenhuollon palvelupäällikön. Hakuajan päätyttyä haastatteluryhmä haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja tuo esityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

 

 

Tiedoksi

Hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.